ст.н.с. д-р Ветка Жекова

 

Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"

Длъжност: ръководител на секция, Председател на Научния съвет

сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30

е-mail: cps@cc.bas.bg

 Образование:

- СУ "Св. Климент Охридски", спец. Математика и математическа статистика, 1960-1965 г.
- Мичигански университет - Извадкови изследвания, 1973 г.
- Мичигански университет - Методология на социалните изследвания и изследване на общественото мнение, 1988 г.

Професионални интереси:

- Репрезентативни изследвания
- Социално-демографски изследвания
- Политика за населението

 Избрани публикации:

1. Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на 20 век, С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2002, 120 с.

2. Методологични и методични основи на изследване на условията на живот на петсионерите в България. Население, 1995, кн.3-4.

3. Политиката за населението в условията на социалната промяна. Социалните науки и социалната промяна в България, София, 1998.

4. Фактори, обуславящи репродуктивната нагласа на жените, заети в частния сектор. Население, Юбилеен брой, 2000, с.120-130.

5. Тенденции в развитието на раждаемостта в България. Население, 2000, кн.2, с.80-98.

6. Ретроспективен анализ на раждаемостта в България. Население, 2005, кн.1-2, стр.74-89.

7. Безбрачните и самотни хора в България и тяхното европейско бъдеще, В: Сборник доклади от научна конференция “ Европейските перспективи на България и развитието на населението”, София, 2005, стр.224-240.

8. Стратегия за населението на Република България ( 2005-2020 г.),( в съавторство), Издание на БАН, Акад. изд. “ Проф. М. Дринов”,  декември 2006.

9. Вътрешна и външна миграция на населението в България. В: Икономически изследвания, Година XV, книга 2, 2006, с. 175-204.

10. Повторните бракове в България. Население, 2007, кн. 1-2, с. 3-12.

Биография и подробен списък с публикации