ВЕТКА ЖЕКОВА

Лични данни:

сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30

е-mail: cps@cc.bas.bg

 

Академична кариера

 

Образование

- СУ "Св. Климент Охридски", спец. Математика и математическа статистика, 1960-1965 г.
 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Ст.н.с., д-р

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редколегията на сп. „Население”

 

Научни специализации в чужбина

- Мичигански университет - Извадкови изследвания, 1973 г.
- Мичигански университет - Методология на социалните изследвания и изследване на общественото мнение, 1988 г.

 

Области на научни интереси

- Репрезентативни изследвания
- Социално-демографски изследвания
- Политика за населението

 

Преподавателска дейност

Учебен курс по Висша математика - УНСС, катедра "Висша математика", София

 

Подробна библиография

 

Монографии:

1. Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на 20 век, С., Акад. изд. "Проф. М. Дринов", 2002, 120 с.

Студии и статии:

1. Репродуктивно поведение на българското семейство. В: Семейството и променящия се свят, Варна, 1994, с. 172-176

2. Репродуктивни потребности и нагласи на многодетните семейства. В: Население, 1995, кн. 1-2.

3. Методологични и методични основи на изследване на условията на живот на пенсионерите в България. В: Население, 1995, кн.3-4.

4. Политиката за населението в условията на социалната промяна. В: Социалните науки и социалната промяна в България, София, 1998.

5. Репродуктивно поведение на жените, заети в частния сектор. В: Социална медицина, 1999, кн.3.

6. Фактори, обуславящи репродуктивната нагласа на жените, заети в частния сектор. В: Население, Юбилеен брой, 2000, с.120-130.

7. Тенденции в развитието на раждаемостта в България. В: Население, 2000, кн.2, с.80-98.

8. Репродуктивни нагласи и мотиви за раждане на деца. В: Население, 2001, кн.1-2, с.36-55.

9. Ретроспективен анализ на раждаемостта в България, В: сп. Население, 2005 кн.1-2, стр.74-89.

10. Безбрачните и самотни хора в България и тяхното европейско бъдеще, В: Сборник доклади от научна конференция “ Европейските перспективи на България и развитието на населението”, София, 2005, стр.224-240.

11. Стратегия за населението на Република България ( 2005-2020г.),( в съавторство), Издание на БАН, Акад. изд. “ Проф. М. Дринов”,  декември 2006.

12. Миграцията в България и нейното отражение върху демографските процеси и структури. В: Население, 2006, кн.1-2, с. 20-40.

13. Вътрешна и външна миграция на населението в България. В: Икономически изследвания, Година XV, книга 2, 2006, с. 175-204.

14. Развитие на браковете и брачността в България. В: Население, 2006, кн. 3-4, с. 30-53.

15. Повторните бракове в България. В: Население, 2007, кн. 1-2, с. 3-12.