ВАНЯ МИХАЙЛОВА ДОДУНЕКОВА

Лични данни:

23.08.1951 г. гр. Велико Търново 

сл.тел.: (+359 2) 979-67-90

е-mail: dodunekova@abv.bg

 

Академична кариера

Образование

1984 г. Доктор по история, ВШПД "Н.М. Шверник", Москва, Русия

1974 г. -  Висше, Магистър, специалност "КМР", ВПШК, Санкт Петербург, Русия

 

Професионално развитие

2002 г. - ЦИН при БАН

2002 г. - Научен сътрудник – ІІ ст. ЦИН при БАН

2005 г. - Научен сътрудник – І ст. ЦИН при БАН

 

Академична квалификация

Научна степен и звание

Доктор по история, научен сътрудник І ст.

 

Области на научни интереси

- Историческа демография
- Детска смъртност

- Етноси

 

Езици

Руски, испански

 

Подробна библиография

Студии и статии:

1. Додунекова В. Исторически предпоставки на демографския преход в България. В: Население, 2002, кн. 3-4, 15 с.

2. Големанов Н., В. Додунекова. Смъртност от исхемична болест на сърцето в третата възраст (България 1981 – 2000 г.) В: Население, 2002, кн. 3 – 4, 12 с.

3. Големанов Н., В. Додунекова. Смъртност от мозъчносъдова болест в третата възраст (България, 1981-2000) В: Медицина, 2003, кн. 3 – 4 18 с.

4. Чалъкова Д., В. Додунекова. Демографска и социално-икономическа характеристика на най-младите майки в България. сп. Население, кн. 1-2, 2003 г., с. 36-55.

5. Додунекова В. Демографският преход в България (етнически профил), сп. Социална медицина, кн. І, 2004 г., с. 7 – 10.

6. Додунекова В. Остаряване на населението (вътрешен и международен профил). сп. Социална медицина, кн. 2, 2004 г., с. 9 - 13.

7. Големанов Н., В. Додунекова. Регионални аспекти на детската смъртност в България (1992 – 2001 г.) . сп. Население, кн. 1 –2 , 2004 г., с. 13 – 30. 

8. Додунекова В. Остаряване на населението в страната по основни етнически групи през периода 1992 г. и 2001 г. В.: Научна конференция: Стареенето на населението – реалности и последици, политики и практики. Научна конференция С., 31 май 2006 г. с. 184 – 2001.

9. Додунекова В. Тенденции в развитието на населението от големите етнически групи в България според преброяванията в ХХ век. Сп. Социална медицина кн. 2, 2007 г. с. 4 – 9.

10. Додунекова В. Динамика на структурата на ромския етнос в България според преброяванията (1881 – 2001 г.) В.: Доклади от научна конференция: Интеграция на ромите в българското общество. Институт по социология при БАН. С., 2007, с.  43 - 75.

11. Додунекова В. Динамика на населението от основните етнически групи в България според преброяванията  през ХХ век. Сп. Население, кн. 1-2, 2007,с. 75 - 92.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

 

1. Додунекова В. Пол и демографски изследвания. сп. Население, кн. 1-2, 2003 г., с. 181-183.

2. Додунекова В. Изменение на етническата структура на населението в България в ХХ век. Информационен бюлетин на БАН, брой 7, 2008 г., с. 2- 3.

Други:

        Додунекова В. Изменение на етническата структура на населението в  България според преброяванията в ХХ век. Изд. Типографика, С., 2008, 112 с.