ТАТЯНА КОЦЕВА

Лични данни:

Тел:. (+359 2) 979-34-38

e-mail: tkotzeva@cc.bas.bg, tanyakotzeva@hotmail.com

 

Академична кариера

 

Образование

- доктор (кандидат на философските науки) с дисертация на тема: Социално-психологически аспекти на репродуктивното поведение на съвременното малодетно семейство, БАН, Институт по социология, 1983

- висше философия с втора специалност социология, СУ “Св. Кл. Охридски”, 1978

 

Професионално развитие

- доцент, БСУ, 2008

- доцент, Център за изследване на населението при БАН, секция „Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство”, 2002-2007

- доцент, катедра “Социология”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ “Н. Рилски”, Благоевград, 1997-2002
- научен сътрудник I ст. секция “Социална психология”, БАН, 1991-1997

- научен сътрудник  I ст. Социологическа група за изследване на човека и неговия мозък, БАН, 1987-1990
- научен сътрудник III, II ст. секция “Население и семейство”, Институт по социология, БАН, 1983-1986
 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Доцент, д-р

 

Членства в научни организации и сдружения

* International  Union For Scientific Study Of Population (IUSSP)
* Българска социологическа асоциация
* Българска асоциация на университетските жени (БАУЖ)

*Фондация “Женска инициатива за здраве в България”

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редколегията на сп. „Население” (2002) и на сп. „Социологически проблеми” (1997)

 

Научни специализации в чужбина

2005 – Школа по обществено здравеопазване към Университета “Дж. Хопкинс”, Балтимор, САЩ, стипендиант на Фондация Бил и Мелинда Гейтс
2001 – 2006 “Макс Планк” Институт за демографски изследвания, Рощок, Германия, краткосрочни визити
1999, 2002 Университет в Лунд, Швеция
1999, 2001 Централноевропейски университет, Будапеща, Унгария
1997 Университет в Мюнхен, Германия
1997 Университет в Лондон, Англия
1994-1995 Университет в Ланкастър, Англия
1994 Международен обучителен център за жени, Амстердам, Холандия
1993 Институт за социални науки, Варшава, Полша

1987 Институт по социология, Будапеща, Унгария

 

Участие в съвместни научни проекти

1. 2006-2008 – “Здраве и поведение сред деца в училищна възраст” (HBSC). Изследване на СЗО. Съвместно с Институт по психология и Научен Център “Психология и здраве”. Финансиран от МОН и Фондация Джейкъбс.
2. 2006-2008 – “Социално-демографски измерения на безплодието в България”.
3. 2004-2005 Създаване на контекстуална база от данни за България в рамките на международното изследване „Взаимоотношения между половете и поколенията”. Финансиран от Институт за демографски изследвания “Макс Планк”, Германия.
4. 2004-2005 – Проект за създаване на „Национална стратегия за развитие на населението на Р България”, поръчана от МС на Република България.
5. 2002-2004 „Сексуални нагласи и рискови поведения сред студентите в България”. Частично финансиран от Институт за демографски изследвания “Макс Планк”, Германия.
6. 2001- 2004 “Влияние на личностните стратегии и социалния капитал върху репродуктивното и брачното поведение в България”. Финансиран от Институт за демографски изследвания “Макс Планк”, Германия

7. 2004-2005 – „Психосоциални измерения и здравни системи при онкологичния скрининг на маточната шийка в България”. Финансиран от EngenderHealth, САЩ.

 

Области на научни интереси

Динамика на пола и семейството, политика за населението, репродуктивно поведение и репродуктивно здраве, безплодие, сексуално поведение, стратегии за справяне; изследователски методи – количествени и качествени – в социалната демография и социологията

 

Преподавателска дейност

1998- 2006 учебни курсове в ЮЗУ „Н. Рилски” /“Въведение в социологията” , “Въведение в социологията и изследователските методи”, „Социология на пола” ,“Пол, семейство, социална политика” ,последният е спонсориран с грант от HESP, Отворено общество, Будапеща /

2000-2006 – преподавател в международен дистанционен курс за магистри по социология към Университета в Лунд, Швеция

2008 – преподавател в БСУ

 

Подробна библиография

 

Монографии:

1. Коцева, Т., Д. Костова.(под печат). Младите хора и интимността в условията на социална промяна. Акад. Изд. “М. Дринов”.

2. Тодорова, И., Т. Коцева. (2001).  Редакция и въведение на Нашето тяло, ние самите. “Колибри”.

3. Коцева, Т. (1996). Ситуацията на жените в България: промени и приемственост. 1996. Фондация “Свободна инициатива”.

4. Коцева, Т., И. Тодорова. (1994). Българката: традиционни представи и променящи се реалности. Изд. Кракра

Студии и статии:

 (1999-2006) на български език:

1. Коцева, Т. (2006). Демографията: между социалната научност и биополитическите употреби. В: Социологически проблеми, кн.3-4

2. Коцева, Т. (2006) В: Национална стратегия за демографско развитие на Република България (2006-2020). Изд. «М. Дринов»

3. Коцева, Т., И. Тодорова. (2005). Социалното конструиране на безплодието в българското общество. В: Социологически проблеми, кн.3-4

4. Коцева, Т. (2005). Единство в многобразието: демографското бъдеще на България в обединена Европа. В: Европейското бъдеще на България и развитието на населението. С. ЦИН

5. Христов, Е., Т. Коцева, И. Балев, С. Цветарски, Й. Калчев. Очакване за демографско развитие при продължаване на тенденциите за раждаемост, смъртност, миграция, естествен прираст;Жекова, В., Т. Коцева. Репродуктивни права и репродуктивно здраве; Коцева, Т. Полови равенства и роля на жените; Жекова, В., Т. Коцева. Демографски политики в Република България до 2004 г. (2005) В: Демографското развитие на Република България. София: НССЕДВ, БАН, НСИ, Фонд на ООН за населението и др.

6. Коцева, Т., М. Сугарева, В. Жекова, Г. Михова. (2005). Експертна оценка на демографските процеси в България и насоки за търсене на ефективно регулиране на неблагоприятните последици. Сп. Население, кн. 1-2

7. Коцева, Т., Д. Костова (2004). Начини на живеене, брачно-семейни и сексуални нагласи на младите хора през 90-те години в България. Сп. Население, кн.1-2

8. Коцева, Т., Д. Костова (2003). Фактори и тенденции в сексуалния дебют на младите хора в България. Сп. Население, кн.1-2

Статии (1999-2006) на английски език:

9. Todorova, I., T. Kotzeva (2006). Contextual Shifts in Bulgarian Women’s Identity in the Face of Infertility. In:  Psychology and Health. vol. 21, N 1, pp. 123-141.

10. Spielauer, M., D. Kostova, T. Kotzeva, V. Zhekova, K. Borissova (2005). The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and an Overview of the Bulgarian Context Concerning the Central Database Topics. MPIDR Working Paper WP 2005-2006, March 2005, p.1-57 http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf

11. Kotzeva, T., D. Kostova (2006). National Chapter on Bulgaria. In: F. Billari, J. Dala Zuanna, M. Caltabiano (Eds). Sexual and Affective Behavior of Students. An International Comparative Study. Spingler

12. Avdeev, A., T. Kotzeva. (forthcoming) Contraceptive Use. In: C. Buhler,  D. Philipov, V. Shkolnikov. (Eds). Family Formation and Fertility in Transition: A Study from Bulgaria.

13. Kotzeva, T., D. Kostova. (2004). Contraceptive Usage among Young Adults in Bulgaria – Violation  of the Tradition. In: Proceedings of the IUSSP seminar on reproductive health issues in Eastern Europe and the former Soviet Union. Bucharest, 17-20 October 2004

14. Todorova, I., T. Kotzeva (2004). Psychosocial Barriers and Determinants of Cervical Cancer Screening in Bulgaria. Proceedings of  the IUSSP seminar on reproductive health issues in Eastern Europe and the former Soviet Union. Bucharest, 17-20 October 2004

15. Kotzeva, T. (2004). Models for Women’s Family and Professional Roles: From Unification to Pluralization. In: Gender Equality in Transitional Countries. Ministry of Labour and Social Policy project funded by the EU. Sofia, 2004 (In Bulgarian & in English)

16. Kotzeva, T., D. Kostova. (2003). Sexual Activities and Standards among Bulgarian College Students. In: Book of Absracts. European Population Conference 2003, Warsaw Poland, p.219.