Структура

 

Съставът на ЦИН се състои от: директор, администрация, три научно-изследователски секции, библиотека и редакция на списание „Население”.

В ЦИН работят 15 учени-изследователи (един ст.н.с. І ст., девет ст.н.с. ІІ ст., трима н.с. І ст., един н.с. ІІ ст. и един н.с. ІІІ ст.). През 2008 г. в ЦИН се обучаваха 7 докторанти. Научно-помощният и административен персонал се състои от 9 души (един ст. експерт, четирима мл. експерти, библиотекар, помощник-директор, главен счетоводител, касиер).

 

Директор, и.д.:

доц. д-р Геновева Михова
сл.тел: (+359 2) 870-53-03, 979-30-30, 979-34-38
e-mail: cps@cc.bas.bg ;
g.mihova@abv.bg

 

Научен секретар:

ст.н.с. д-р Кремена Борисова-Маринова
сл.тел.: (+359 2) 979-30-30, 979-30-27
e-mail: cps@cc.bas.bg ;
kbmar@abv.bg

 

Председател на Научния съвет:

ст.н.с. д-р Ветка Жекова
сл.тел.: (+359 2) 979-30-30, 979-63-34
e-mail: cps@cc.bas.bg

 

Председател на Общото събрание на учените:

ст.н.с. д-р Щелиян Щерионов
сл.тел.: (+359 2) 979-30-30, 979-30-27
e-mail: shterionov@yahoo.com

 

Канцелария:

Помощник-директор и завеждащ „Личен състав”:

Д-р Олег Бенов

сл.тел: (+359 2) 979-30-30, 870-53-03 (факс)

e-mail: cps@cc.bas.bg

Адрес:

Център за изследване на населението при БАН
София 1113, ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6
e-mail: cps@cc.bas.bg
Уеб-сайт: http://cps.bas.bg

 

 

Секция "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"

Ръководител: ст.н.с. д-р Ветка Жекова

сл.тел: (+359 2) 979-34-38

e-mail: cps@cc.bas.bg

 

Членове:

ст.н.с. д-р Илона Томова

доц. д-р Татяна Коцева – гост-изследовател

н.с. I ст. д-р Елица Димитрова

Здравка Тонева – старши експерт

Станислава Моралийска-Николова – младши експерт

 

Тематични направления:

 

Секция "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"

Ръководител: ст.н.с. д-р Мария Белчева

сл.тел.: (+359 2) 979-67-90

e-mail: mbel4eva@abv.bg

 

Членове:

доц. д-р Геновева Михова – и.д. Директор на ЦИН

ст.н.с. д.ик.н. Пенка Найденова гост-изследовател

н.с. I ст. д-р Ваня Додунекова

н.с. IІІ ст. Стоянка Черкезова

Борис Йоцов – младши експерт

Галина Младенова – младши експерт

 

Тематични направления:

 

 

Секция "Икономическа и историческа демография"

Ръководител:

ст.н.с. д.ист.н. Щелиян Щерионов

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27

e-mail: shterionov@yahoo.com

 

Членове:

ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева

ст.н.с. д-р Кремена Борисова-Маринова – Научен секретар на ЦИН

ст.н.с. д-р Мария Николова

н.с. I ст. д-р Даниела Ангелова

н.с. IІ ст. Николай Цеков

Камелия Лилова – младши експерт

 

Тематични направления:

Администрация:

Олег Бенов – Помощник-директор и завеждащ „Личен състав”

Елена Йоцова – главен счетоводител

Елена Господинова – касиер и домакин

 

Библиотека

Библиотекар – Ели Атанасова

сл.тел.: (+359 2) 979-30-32

e-mail: libcps@cc.bas.bg, e_b_atanasova@abv.bg

 

        Фондове:

        Услуги: