СТОЯНКА ЧЕРКЕЗОВА

Лични данни:

26.06.2006, Стамболийски

Тел:. (+359 2) 979-67-90

e-mail mateva_s@abv.bg

 

Академична кариера

 

Образование и професионално развитие

    2008 - Н.с. по статистика и демография III ст., ЦИН-БАН

    2005 - до момента, Докторантура по Планиране в Университет за национално и световно стопанство

    2003 - 2004 висше образование, Степен: Mагистър по икономика, специалност "Прогнозиране и планиране на икономическите системи ", УНСС, 

    София

   1998 - 2002 висше образование, Степен: Бакалавър по икономика, специалност "Прогнозиране и планиране на икономическите системи ", УНСС,

   София

 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

    2008 – Н.с. по статистика и демография III ст., ЦИН-БАН

    2004 – Mагистър по икономика, УНСС

 

Участие в съвместни научни проекти

      „Национални и регионални измерения на политиките на ЕС за развитие и заетост. Новите предизвикателства, свързани със заетостта и пазарите на труда.” ръководител проф. д-р. Катя Владимирова, срок на изпълнение 22.05.2008 – 20.11.2010г.

     “Capright - Ресурси, права и потенциални възможности: в търсене на социалните основи за Европа” по 6РП, ръководител проф. д-р. Катя Владимирова, срок на изпълнение 01.01.07 - 31.12.11

      „Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта  в България: икономически и социални последици”, при УНСС, ръководител проф. д-р. Катя Владимирова, срок на изпълнение 20.04.05 - 20.11.07

 

Области на научни интереси

    - Планиране, управление,.

    - Здравен икономикс и здравеопазване.

    - Демография и остаряване на населението.

    - Заетост, пазари на труда, права и възможности, устойчиво развитие.

 

Преподавателска дейност

2006-2009 – „Прогнозиране и планиране”, катедра „Маркетинг и стратегическо планиране”,УНСС,  семинарни занятия.

 

Езици

Френски, английски – свободно, италиански и руски език  - основни познания

 

 

Подробна библиография

 

Студии и статии:

  1. Черкезова, Ст.,  Регионалните политики и действия за заетост в ситуация на преструктуриране на местната икономика. На примера на Перник, “Деиндустриализация и преструктуриране на заетостта в България: икономически и социални  последици”, под ред. на проф. К. Владимирова, Изд. «Стопанство», С., 2008 г., с. 289-329

  2. Черкезова, Ст., Социални последици от деиндустриализацията и преструктурирането на  икономиката:промяна в доходите на населението (на примера на Перник ), “Преструктуриране на   икономиката и социални  последици. Перспективите на  България в европейското икономическо пространство под ред. на проф. К. Владимирова, Изд. «Шанс», С., 2007 г., с. 193-207

  3. Черкезова, Ст., Стратегии и политики за преструктуриране в община Перник. Международни и национални проекти и инвестиции, “Преструктуриране на   икономиката и социални  последици. Перспективите на  България в европейското икономическо пространство под ред. на проф. К. Владимирова, Изд. «Шанс», С., 2007 г., с. 118-137

  4. Матева, Ст., “Какво губят и печелят фирмите от безопасните условия на труд”, в. “Позвънете – Новини”, бр. 96/ 16.05.2006г. стр. 8