ст.н.с. д-р Щелиян Щерионов

 

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: Ръководител на секция, Председател на Общото събрание на учените

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

е-mail: shterionov@yahoo.com

Образование:

           1984 г.- Магистър по история, Исторически факултет на ВТУ “Кирил и    Методий”

           1993 г. – Дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор по история” (PhD) на тема  „Морското стопанство на   Южното 

            Българско  Черноморие през Възраждането” под научното ръководство на ст.н.с. дин Велко Тонев

2001 г. – старши научен сътрудник ІІ степен

            2007 г. – доктор на историческите науки (д.и.н. DSc) след защита на дисертация върху „Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.)”

Допълнителна квалификация:

1992-1993 г. – специализация в Аристотелов университет – Солун (Гърция).

1999-2000 г. – специализация към ИКИ Гърция.

Професионални интереси:

-                -   История на българските земи през Възраждането.

-                -   Историческа демография.

-                -   Стопанска история.

-                -   Морска история.

Избрани публикации:

1983-2008 г. – участие с доклади на редица национални конференции и на международни симпозиуми у нас и в Хиос (Гърция) – 1994 г.; в Тасос

 (Гърция) – 1995 г.; в Дубровник (Хърватско) – 1997 г.; във Волос (Гърция) – 2004 г.; в Солун (Гърция) – 1999 г., 2000 г., 2005 г.; Комотини (Гърция) –

 2008 г.

            1983-2008: 10 монографии и над 50 научни публикации, в наши и чуждестранни специализирани издания, сред които:
       Книги
      1.   Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика). С., 1999, 232 с.

2.   Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ век (до 1878 г.) (историко-демографска характеристика). С., 2008, 624 с.

3.   Съавторство с А. Джонев в: Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 век. Кюстендил, 2001, 216 с.

4.   Съавторство в Ναυπηγική και Πλοία της Ανατολικής Μεσογείον και Μαυρής Θαλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αθήνα, 1995, 146 σ.

5.   Съавторство  със Σ.Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.Βαχάρογλου, Δ.Πολίτης, Β.Φόυκας, Β.Καραστέργιος, Δ.Στεριόνοφ. Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων κατά το 18ο και 19ο αι. Θεσσαλονίκη. 2006. 470 σ.

      Студии и статии
      1.  Противоречивостта в гръцката и българската историография по проблема за гръцкото етническо присъствие в българските земи през Възраждането. Население, 2003, кн.1-2, с.98-123

      2.  Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ – ХІХ в. – Население, № 1-2, 2008, 118-144.

     3.  Demographic Dimensions of Greek Education in Bulgaria of the 18th and 19th Centuries. Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Fouding of the Nation-States,Thessaloniki, 2000,pp.297-314.
     4. Demographic status and economic potential of the Greek ethnic community in Plovdiv in 19th century (1800-1878) - Τα Μαράσλεια σχολεία στη Ν.Α.Ευρώπη: Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης (1905-2005). Θεσσαλονίκη, 2006, 139-161.

     5. Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυροθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  Χίος, 1999, 97-103.

  Биография и подробен списък с публикации