щЕЛИЯН ДИМИТРОВ ЩЕРИОНОВ

Лични данни:

14.04.1960 г. гр. Созопол

тел: :. (+359 2) 979-30-30

e-mail: shterionov@yahoo.com

Академична кариера

Образование

1984 г.- Магистър по история, Исторически факултет на ВТУ “Кирил и    Методий”

1993 г. – Дисертация за присъждане на научната и образователна степен “доктор по история” (PhD) на тема „Морското стопанство на Южното Българско Черноморие през Възраждането” под научното ръководство на ст.н.с. дин Велко Тонев

 

Професионално развитие

1984-1989 г. – учител

1989-1997 г. – уредник в РИМ Кюстендил

1997-2001 г. – научен сътрудник към научната група на РИМ Кюстендил

1998-2003 – научен секретар на научната група към РИМ Кюстендил

2001-2003 г. – старши научен сътрудник към научната група на РИМ Кюстендил

2003 г. – старши научен сътрудник в Центъра за изследване на населението към БАН (продължава)

2006 г. – ръководител на секция „Икономическа и историческа демография” (продължава)

Академична квалификация

Научна степен и звание

1993 г. – доктор (PhD)

2001 г. – старши научен сътрудник ІІ степен

2007 г. – доктор на историческите науки (д.и.н. DSc) след защита на дисертация върху „Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ в. (до 1878 г.)”

 

Членства в научни организации и сдружения

2003 г. – Член на Научния съвет към ЦИН при БАН (продължава)

2004 г. – Член на Националната комисия по морска история към БАН (продължава)

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

2005 г. – Член на редколегията на Studia Pontica

 

Научни специализации в чужбина

1992-1993 г. – специализация в Аристотелов университет – Солун (Гърция).

1999-2000 г. – специализация към ИКИ Гърция.

 

Участие в съвместни научни проекти

- Програмата на ЮНЕСКО за изследване на традиционното корабостроене и корабоплаване по Източното Средиземноморие (от 1994 г.);

- Изследователската програма на IANE към Аристотеловия университет – Солун (от 1998 г.);

- Изследователска програма на тема “Морска история на България” финансиран от Националния фонд за научни изследвания (2003 г.);

- Изследователски проект “Гърците в България”, финансиран от комисията за малцинствата в България (2003 г.);

- Изследователски проект: “Гръцки старопечатни книги от Рилския манастир”, финансиран от АУ – Солун (2003 г.);

- Изследователски проект: “Гръцки документи в българските архивохранилища”, финансиран от АУ – Солун (2003 г.);

- Изследователски проект “Традиционната морска култура и култът към Св. Никола” – финансиран от ВСУ “Черноризец Храбър” (2004 г.);

- Изследователски проект: “Християнски паметници в Родопите” – финансиран от ФАР, посредством ИМ Смолян и ИМХА – Солун (2004 г.)

- Изследователски проект: “Манастирите между р.Струма и р.Марица” финансиран от научно-изследователски екип към Света гора – Гърция (2006 г.)

- Научно-изследователски проект на ЦИН към БАН: “Гърците по българските земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.) (историко-демографска характеристика) (2003-2005 г.);

- Научно-изследователски проект на ЦИН към БАН: “Миграция на гърците, обитаващи българските земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.)” (2006-2008 г.).

- Научно-изследователски проект на ЦИН към БАН (съвместно с н.с. д-р Даниела Ангелова): Въведение в историческата демография на българските земи през Възраждането (2008-2010 г.).

 

Области на научни интереси

- История на българските земи през Възраждането.

- Историческа демография.

- Стопанска история.

- Морска история.

 

Преподавателска дейност

2002-2003 г. – лекционен курс по “Историческа демография” във Филолого-историческия факултет на Пловдивския университет.

 

Езици

Гръцки, руски, английски.

Подробна библиография

Монографии:

1.      Южното Черноморие през Възраждането (стопанско-историческа характеристика). С., 1999, 232 с.

2.      Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ век (до 1878 г.) (историко-демографска характеристика). С., 2008, 624 с.

3.      Миграцията на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.), С., 2009, (под печат).

4.      Съавторство с А. Джонев в Документи за положението на българите в Македония от началото на 20 в., Кюстендил, 2001, 216 с.

5.      Съавторство с К.Порожанов и И. Прокопов. Традиционната морска култура на населението по Българското Черноморие. С., 2009, (под печат)

6.   Съставителство, редакция, предговор, бележки и приложения в първото българско издание на книгата на К.Папайоанидис, История на Аполония Понтийска-Созопол (от създаването й до днес), С., 2004.

7.      Съвместно с Г.Михова и М.Белчева съставителство и редакция на сборника “Европейското бъдеще на България и развитието на населението”. С., 2005.

8.     Съавторство в Ναυπηγική και Πλοία της Ανατολικής Μεσογείον και Μαυρής Θαλασσας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Αθήνα, 1995, 146 σ.

9.     Съавторство  със Σ.Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.Βαχάρογλου, Δ.Πολίτης, Β.Φόυκας, Β.Καραστέργιος, Δ.Στεριόνοφ. Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων κατά το 18ο και 19ο αι. Θεσσαλονίκη. 2006. 470 σ.

10.   Η Βορειανατολική ακτή της Θράκης κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Θεσσαλονίκη, (под печат).

 

Студии и статии:

1.      Корабоплаването и корабостроенето по южното ни черноморско крайбрежие от средата на 18 до средата на 19 в. – Студентски проучвания, ВТ, 1984, 23-57.

2.      Пристанища и пристанищни съоръжения по южното ни черноморско крайбрежие от средата на 18 до средата на 19 в. – ИНИМ, VІІІ, С., 1989, 107-121.

3.      Към въпроса за историко-етнографската характеристика на с.Гърляно. – ИИМК, ІІ, Кюстендил, 1990, 93-101.

4.    Мястото на воденичарството в стопанската структура на Долноселската община в периода от края на 19 до двадесетте години на 20 в. – ИИМК, ІІІ, Кюстендил, 1991, 115-133.

5.      Корабостроенето по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ИПр, 6, 1992, 44-60.

6.     Същност и особености на традиционната ни морска култура. – Народното изкуство на Балканския полуостров – традиция и настояще, Троян, 1994, 33-35.

7.      Торговля болгарского Южного Причерномория в епохи националного Возрождения. – Bulgarian Historical Review, 1994, 3, 47-76.

8.      Демографски измерения на стопанските отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Представата за “Другия” на Балканите, С., 1995, 107-113.

9.      Риболовът по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1995, 4, 84-99.

10.    Традиционният корабостроителен процес по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1996, 2, 78-90.

11.    Към въпроса за етническата основа на политическите и културните отношения по Южното ни Черноморие през Възраждането. – Другият в историята, Кюстендил, 1996, 45-53.

12.    Преселническите движения от 30-те години на 19 в. и въздействието им върху историческото развитие на южното българско Черноморие. – Българите в северното Причерноморие. Т. V, ВТ, 1996, 263-273.

13.  Общолевантийски аспекти в технологията и типологията на традиционното корабостроене по ююжното ни Черноморие през Възраждането. – Българска етнология, 1997, 3-4, 157-177.

14.    Морските търговски връзки между южното българско Черноморие и северното Причерноморие през 19 в. – Българите в северното Причерноморие, Т. VІ, ВТ, 1997, 217-231.

15.    Към въпроса за някои от предпоставките на борбата за църковна независимост. – Културата, църквата и революцията през Възраждането, Сливен, 1998, 212-216.

16.    Към въпроса за църковното данъчно облагане на Каменица през 50-те и 60-те години на 19 в. – ИИМК, т. V, Кюстендил, 1998, 219-229.

17.    За някои от предпоставките на гръцкото образование в югозападните български земи през Възраждането. – ИИМБ, Т. І, Благоевград, 1999, 33-40.

18.  Гръцката етническа общност в Кюстендил през 19 в. (в периода до Освобождението) и мястото й в стопанската структура на региона. - ИИМК, приложение І, Кюстендил, 2000, 28-36.

19.    Развитието на корабостроенето и генезиса на капитализма по Южното ни Черноморие през Възраждането. – ТНГИМК, т. І, Кюстендил, 2001, 51-61.

20. Общолевантийски измерения на традиционната морска култура по Южното ни Черноморие през Възраждането. – В: Годишник на факултета по изкуствата при ЮЗУ “Неофит Рилски”, Т. І - “Културата и предизвикателствата на новия век”, Благоевград, 2001, 216-219.

21.    Гръцки документи за църковното данъчно облагане на Краището в средата на 19 в. - ИИМК, т. VІ, Кюстендил, 2002, 263-273.

22.    Гръцкото етническо присъствие в Дупнишко-самоковския регион през Възраждането – ТНГИМК, т. ІІ, Кюстендил, 2002, 59-71.

23.    Два непубликувани възрожденски ръкописа от фонда на Исторически музей-Кюстендил - ИИМК, т. VІІ, Кюстендил, 2003, 85-91.

24.    Противоречивостта в гръцката и българската историография по проблема за гръцкото етническо присъствие в българските земи през Възраждането – Население, 1-2, 2003, 98-123.

25.    Гръцкото етническо присъствие в Неврокопско-горноджумайския регион през Възраждането. – В: Дойно Дойнов – 75 години наука, мъдрост и достойнство, събрани в един живот. Сборник в чест на проф. Д. Дойнов, С., 2004, 199-209.

26.    Картите за преброяване на населението в следосвобожденската българска статистическа практика. – Население, 2004, №1-2, 114-129.

27.    Гърците в Мелник през Възраждането – демографски измерения на етническото им присъствие. – В: ИИМК, т. 10, Кюстендил, 2005, 415-425.

28.    Гръцкото етническо присъствие в Пазарджишко през Възраждането – Население, № 1-2, 2005, 170-185.

29.    Гръцкото етническо присъствие в Хасковския регион през Възраждането. – Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” (История), том 1, кн. 1, 2006, 323-333.

30.  Историческата демография на българските земи през Възраждането – проблеми и задачи. – В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. Институт по история при БАН, С., 2006, 226-240.

31.    Гръцкото етническо присъствие във Великотърновския регион през Възраждането. – Население, № 1-2, 2006, 166-191.

32.   Към въпроса за демографското състояние на Враца през втората половина на ХІХ век. – В: История, родолюбие, спомоществователство. Враца, 2006, 50-66.

33. Съавторство с И.Гавазки и Д.Ангелова. Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото й в историко-демографските изследвания на българските земи през Възраждането. – Население, № 3-4, 2006, 19-29.

34.    Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо Черноморското ни крайбрежие през Възраждането. – ХІІ Понтийски четения – В: История на пътя. Черно море между изтока и запада. Варна, 2007, 256-266.

35.    Пространствената насоченост при миграционните движения на гръцкото население, обитаващо българските земи през ХVІІІ – ХІХ в. – Население, № 1-2, 2008, 118-144.

36.    Гърците по Северното ни Черноморие през Възраждането. – ТНГИМК (под печат).

37.    Демографското развитие на България в периода 1919 -1944 г. – История на България, т. ІХ (под печат).

38.  Пространствена насоченост в миграционните движения на гърците, обитаващи югозападните български земи през ХVІІІ-ХІХ в. (до 1878 г.) – В: ИИМК, т. 15 (под печат).

39.   Квантитативни методи при изследване на етническата структура по българските земи през 19 в. (до 1878 г.) – ХІІ Кюстендилски четения – научна конференция с международно участие на тема “Етноси и съжителство в Европейската история”. Кюстендил, 2-4.2006 г. (под печат).

40.   Az ujjaszuletes-kori bolgar teruleteken elt dorodok demografiajanak problemai a bolgar tortenetirasban (Allapotrajz es perspektiva). – В: Нации и малцинства в Централна и Югоизточна Европа / Nemzetek es kisebbsegek Kozep- es Delkelet-Europaban. С., 2007, 56-61.

41.   Демографски измерения на гръцката етническа общност в Пловдив през Възраждането.  – Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους: Ιστορία, Τέχνη, Κοινωνία (18ος – 20ος αιώνας), Θεσσαλονίκη, 2000, 139-163.

42.    Ναυπηγικά κέντρα στην νότια Βουλγαρική Μαυροθάλασσα κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Ναυπηγική και πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα.  Χίος, 1999, 97-103.

43.    Γενικά μεσογειακά στοιχεία στην παραδοσιακή βαλκανική ναυπηγική τεχνολογία κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. – Πρώτες ύλες και Τεχνολογία από τους Προϊστορικούς χρόνους ως σήμερα. Θάσος, 1999, 433-439.

44.    Demographic Dimensions of Greek Education in the Bulgaria of the 18th and 19th Centuries. – Education in the Balkans: From the Enlightenment to the Founding of the Nation-States. Thessaloniki, 2000, 297-314.

45.    Η ελληνική παρουσία. – Ιστορικά, Ελευθεροτυπία, 102, 09.2001, σ. 16-21.

46.    Demographic status and economic potential of the Greek ethnic community in Plovdiv in 19th century (1800-1878) - Τα Μαράσλεια σχολεία στη Ν.Α.Ευρώπη: Εκατό χρόνια λειτουργίας του Μαράσλειου Διδακτηρίου Θεσσαλονίκης (1905-2005). Θεσσαλονίκη, 2006, 139-161.

47.    Δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη των ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας κατά τον ΧΙΧ αι. (μέχρι το 1878). – 1ο Πανελλήνιο συνέδριο Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης), Κομοτηνή, 2008 (под печат).

48.    Δημογραφική παρουσίαση του ελληνικού στοιχείου στην περιοχή της βόρειας βουλγαρικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας κατά την περίοδο της βουλγαρικής εθνικής αφύπνισης (18-19 αι.) – “The Aegean region and the Black Sea. From time of the Argonautic Expedition to the Intereuxenian Cooperation today”, Volos, (под печат).

49.    Typological peculiarities of the traditional small sailing boat (gemiya) built in the south-western of the Black Sea coast during 17-19 centuries. – In: The revolution of wooden shipbuilding in the Eastern Mediterranean during the 18 and 19 centuries. Dubrovnic (под печат).

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

 

Каталози

1.      Съавторство при изработването на каталога за изложбата Стари фотографии от Атон, Кюстендил, 2001, с. 36.

2.      Съавторство при изработване каталога за изложбата Το Βαλκανικό αστικό φαινόμενο. Θεσσαλονίκη-Φιλιππούπολη: Όμοιες Πόλεις; - Балканският градски феномен. Солун и Пловдив: Приличащи си градове? Θεσσαλονίκη, 2000, 127 с. Текстът е на два езика – български и гръцки, във връзка с експонирането на изложбата в Пловдив и Солун.

3.      Съставителство при изработване на каталога за изложбата Християнско наследство в Родопите – църкви и манастири. Смолян, 2004, 16 с. Текстът е на три езика – български, английски и гръцки, във връзка с експонирането на изложбата в Смолян и Солун.

 

Рецензии и отзиви

1. Βλασσοπούλος, Γ.Σ. «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» ένα καράβι της Ιθάκης 1837-1841. Αθήνα, 1992, σ. 375. – Etudes balkaniques,  1994, 3, 141-142.

2.   Международен симпозиум по традиционно корабостроене и корабоплаване проведен на остров Хиос, Гърция. – ИПр, 1, 1994-5, 194-5.

 

Други:

1983-2008 г. – участие с доклади на редица национални конференции и на международните симпозиуми у нас и в Хиос (Гърция) – 1994 г.; в Тасос (Гърция) – 1995 г.; в Дубровник (Хърватско) – 1997 г.; във Волос (Гърция) – 2004 г.; в Солун (Гърция) – 1999 г., 2000 г., 2005 г.; Комотини (Гърция) – 2008 г.