Силвия Николова

 
Секция: "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"
Длъжност: Докторант
 
сл.тел.: (+359 2) 979-67-90
e-mail: silvija_nikolova@gbg.bg
Образование:
2006 - .........   Докторант в Център за изследване на населението, БАН
2003 – 2004   Университет за Национално и Световно Стопанство, спец. “Статистика и иконометрия”, образователно-квалификационна степен магистър
Магистърска теза: “Изследване ефективността на социалната политика в Република България за периода 1992 - 2002 година”
1998 – 2002   Университет за Национално и Световно Стопанство,
спец. “Статистика и иконометрия”
образователно-квалификационна степен бакалавър
Професионални интереси :
- качество на живота
- бедност
- подоходно неравенство
- субективно благосъстояние