ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ

Проекти, финансирани от бюджетна субсидия на БАН през периода 2002-2007 г.

завършени през 2003 г.

1. Семейно планиране в България – тенденции и проблeми.

Изпълнител: ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева

2. Остаряване на населението.Отражение върху икономически активното население на България.

Изпълнител: н.с. Кремена  Борисова

3. Повъзрастова плодовитост на жените на регионално ниво през периода 1993 – 2020 г.

Изпълнители: ст.н.с. д.ик.н. Емил Христов (ръководител) и програмист Камелия Лилова

4. Таблици за плодовитост на жените в България през периода 1956 – 2001 г.

Изпълнител: н.с. Ивайло Гавазки

 

завършени през 2004 г.

1. Сексуалната култура на младите хора в България.

Изпълнители: доц. д-р Татяна Коцева (ръководител) и н.с. Дора Костова

2. Демографската ситуация в най-засегнатите от депопулацията райони в Северозападна България.

Изпълнители: ст.н.с.д.с.н. Марта Сугарева, н.с. Николай Цеков, н.с. Доньо Донев, мл. експ. Димитър Бошикьов и мл. експ. Калина Илиева

 

завършени през 2005 г.

1. Вътрешна и външна миграция в България през втората половина на ХХ век и отражението й върху демографските процеси и структури.

Изпълнител: ст.н.с.д-р Ветка Жекова

2. Времето и условията за труд и заетост и демографското поведение в преструктурираща се България. Ч.1-2.

Изпълнители: доц. д-р Геновева Михова, доц. д-р Мария Николова и н.с. Доньо Донев

3. Гърците в Южна България през Възраждането(историко-демографска характеристика).

Изпълнител: ст.н.с. д-р Щелиян Д. Щерионов

4. Население и смъртност в областите на България (1992 – 2001).

Изпълнители: ст.н.с. д.ик.н. Емил Христов (ръководител), ст.н.с. д.м.н. Николай Големанов, н.с. д-р Ваня Додунекова, н.с. д-р Светозар Златанов, н.с. Ивайло Гавазки и мл. експ. Димитър Бошикьов

 завършени през 2006 г.

1. Демографско и социално развитие на младите поколения в България в края на миналия и началото на настоящия век.

Изпълнител: ст.н.с. д-р Мария Белчева

2. Различия по пол в равнището на икономическа   активност в България през преходния период.

Изпълнител: н.с. д-р Кремена Борисова Маринова

 

завършени през 2007 г.

1. Социално – икономически статус и специфични потребности на хората от третата възраст във връзка със социалната политика в Република България през последното десетилетие.

Изпълнител: н.с. д-р Светозар Златанов

2. Комплексни показатели за измерване на здравето на населението : методологически и методически аспекти.

Изпълнител: ст.н.с.І ст. д.м.н. Божимир Димитров

3. Развитие и тенденции на депопулационните процеси в селските райони на България през периода 1946 – 2001 година.

Изпълнител: н.с. Николай Цеков

4. Специфични черти на демографското възпроизводство в страните от Източна Европа след Втората световна война.

Изпълнители: ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева и мл. експ. Камелия Лилова

 

 

Проекти по договори с външни възложители през периода 2002 - 2008 г.

 

1. Демографско влияние на семейното планиране. Договор с Университет в Южна Каролина, САЩ.

Изпълнител: доц. д-р Татяна Коцева

 2. Прогнозиране на населението на България на регионално ниво за периода 2001- 2020 г. по области (общо, градско и селско население. Договор с НСИ.

Изпълнители: ст.н.с. д.ик.н. Емил Христов и програмист Камелия Лилова

 3. Демографски тенденции и прогнози на България до 2020 г. Договор с Министерство на отбраната.

Изпълнители: колектив с ръководител доц. д-р Татяна Коцева

 4. Демографски последици от преструктурирането на времето за труд (професионален и домашен) и промените в условията на труд в България. Проект по ЕБР с Лабораторията “Пол и социални отношения” при Института за изследване на съвременните общества, СНРС, Франция

Изпълнители: колектив с ръководител доц. д-р Геновева Михова

 5. Създаване на контекстуална база данни за България в рамките на международен проект “Пол и поколения”. Проект по ЕБР с Института за демографски изследвания “Макс Планк”, Рощок, Германия.

Изпълнители: колектив с ръководител доц. д-р Татяна Коцева,

 6. Национална стратегия за развитие на населението на РБългария и Бяла книга за демографско развитие на страната. С подкрепата на Фонда за населението на ООН в България.

Изпълнители: колектив от ЦИН с ръководител доц. д-р Татяна Коцева

 7. Времето и условията на труд и заетост и демографското поведение в преструктурираща се България. Проект по ЕБР с Лабораторията “Пол и социални отношения” при Института за изследване на съвременните общества, СНРС, Франция

Изпълнители: колектив с ръководител доц. д-р Геновева Михова

 8. “Поведение и здраве при български и румънски юноши: съвместен европейски комплексен подход за проучване на изборите, практиките и потребностите по отношение на здравето при юноши”. Изпълнител на модул “Влияние на образователния контекст върху здравето и здравните поведения на деца в училищна възраст”. ЦИН-БАН, Институт по психология - БАН, Фондация “Психология и здраве”, Университет в Клуш-Напока, Румъния. Договор с МОН от 2006 г.

Изпълнители: колектив с ръководител доц. д-р Татяна Коцева

 9. Прогнозиране на населението на страната по пол и възраст през периода 2005 – 2050 г.

Изпълнители: колектив с ръководител ст.н.с. I ст. д.ик.н. Емил Христов

Проекти, финансирани от бюджетна субсидия на БАН през 2008 г.

Завършени и приети от Научния съвет проекти:

·        1. „Изменение на етническата структура на населението в България според преброяванията в 20 в.” с изпълнител: н.с. I ст. д-р Ваня Додунекова.

·        2. „Миграция на гръцкото население, обитаващо територията на съвременна България през XVIII – XIX век ( до 1878 г.)” с изпълнител: ст.н.с. д.ист.н. Щелиян Щерионов.

·        3.  „Промени в брачността и раждаемостта в България (кохортен анализ)” с изпълнител: ст.н.с. ст. д-р Ветка Жекова.

·        4.  „Стохастична интерпретация и оценки на показателите за смъртността и преживяемостта на населението в България по области през 1992 – 2001 г.” с изпълнител: ст.н.с. I ст. дин Емил Христов.

·        5. „Социално-демографски измерения на безплодието в България” с изпълнители: доц. д-р Татяна Коцева (ръководител) и н.с. I ст. Елица Димитрова.

 

Проекти в процес на разработване:

     1. „Населението в третата възраст в България – демографски и социални характеристики, житейски проблеми” с изпълнители: доц. д-р Геновева Михова (ръководител) и ст.н.с. д-р Мария Белчева.

     2. Оценки за работната сила в България на ниски регионални нива – общини с изпълнител: н.с. І ст. д-р Александър Цветков.

     3.  „Влияние на демографското развитие върху потенциалната работна сила в България (2005-2030 г.)” с изпълнител: ст.н.с. д-р Кремена Борисова-Маринова.

    4. Влияние на раждаемостта и смъртността върху процеса на възпроизводство на населението (математическо моделиране, типови модели и проявлението им в световното демографско развитие) с изпълнители: ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева (ръководител) и мл. експерт Камелия Лилова.

    5.  „Населението от малките етнически групи в България през ХХ век” с изпълнител: н.с. I ст. д-р Ваня Додунекова.

    6.  „Въведение в историческата демография на българските земи през Възраждането (учебно пособие)” с изпълнители: ст.н.с. д.ист.н. Щелиян Щерионов (ръководител) и н.с. І ст. д-р Даниела Ангелова.

    7. „Доходи на домакинствата и тяхното влияние върху депривацията и качеството на семейните (партньорските) отношения” с изпълнител: ст.н.с. д-р Здравка Тонева.

    8. „Демографски аспекти в развитието на селската селищна мрежа в България през периода 1946 - 2005 г". с изпълнител: н.с. ІІ ст. Николай Цеков.

    9. „Професор Минко Минков – живот и творчество” с изпълнител: проф. д.ик.н. Пенка Найденова.

   10. „Социално-демографски последици от статуса на жените на пазара на труда в България в началото на ХХІ век” с изпълнител: ст.н.с. д-р Мария Николова.