ст.н.с. І ст. д.ик.н. Пенка Найденова

Секция: "Стареене, смъртност и жизнен потенциал"

Длъжност: старши научен сътрудник, гост-изследовател

 

сл.тел.: (+359 2) 979-67-90, 979-30-30

е-mailcps@cc.bas.bg

 

Образование:

Висше, магистър по статистика

 Професионални интереси:

- Дисперсионен и корелационен анализи. Връзка и познавателен смисъл.

- Статистически вероятностни критерии за достоверност на репрезентативни, рендомизирани данни. Методи за подбор на извадките

- Икономически растеж, измерване и анализи

- Закономерности на развитие на населението – глобални тенденции и национален облик (България, развиващите се страни)

- Моделиране на икономическия и демографския растеж (икономическо равнище) в глобален, регионален, национален мащаб, емпирични изследвания

Избрани публикации:

1. Междуотраслови връзки и пропорции в селското стопанство. – София: Партиздат, 1967, с. 133.

2. Статистически методи при полските и вегетационни опити (съавт. В. Баров). – София: Земиздат, 1969, с. 278 9авт. с. 5-92, 227-273)

3. Баланс на междуотрасловите връзки в икономическия район 9съавт. Г. Гергов, В. Вутов, П. Попов). – София: Издателство на БАН, 1972, с. 168,(авт. с. 46-63)

4. Измерване на икомомическия растеж и на неговите фактори (съавт. М. Райнова). – София: Издателство на БАН, 1984, с. 187 (авт. с. 5-131).

5. Икономически и демографски растеж в Третия свят. Екваториална Африка. – София: Издателство на БАН, 1987, с. 268.

6. Глобални проблеми и прогнози за развитието на света и България (съавт. Хр. Копринков, Б. Иванов, Г. Грозев). – София: Издателство на БАН, 1991, (авт. с. 5-30, 60-98, 224-233), с.240.

7. Бизнес статистика. – София: Марс-95, 2000, с. 284.

8. Съвременното българско семейство сред другите семейства по света. В: Жената и семейството в България. Институт по демография, БАН, НСИ, 1995, с. 42-50.

9. Съвременни акценти в демографските възгледи на нашите предшественици. В: Социалните науки и социалната промяна в България, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 1998, с. 276-283.

10. Възрастните хора като трудов ресурс в развитието (съавт. Г. Михова). В: Демографските процеси и работната сила в България, Доклади от научна конференция 27-28 май, 2008, София, 18 с. (под печат).

Биография и подробен списък с публикации