ПЕНКА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

Лични данни:

28.01.1933 г., Русе

Тел:. (+359 2) 979 67 90

e-mail cps@cc.bas.bg

Академична кариера

Образование

Висше, магистър по статистика

 

Професионално развитие

 2008-2009 - Старши научен сътрудник I ст., ЦИН

 2000 – 2007 – Професор по статистика, Аграрен университет, Пловдив, редовен

1995 - 1999 - Старши научен сътрудник I ст., Институт по демография при БАН, заместник директор

1990-1994 - Старши научен сътрудник II ст., Институт по демография при БАН, научен секретар

1976 – 1989 -  Старши научен сътрудник II ст., Икономически институт при БАН

1970 – 1975  - ООН, Отдел за населението – Ню Йорк и Африка, експерт –демограф по програмите за  населението.

1962 – 1969 – Икономико-математическа лаборатория – Икономически институт при БАН, Научен сътрудник, Научен секретар

1956-1961 – Докторант, Икономически институт при БАН

Академична квалификация

Научна степен и звание

Доктор. Доктор на икономическите науки. Старши научен сътрудник I ст. Професор.

 

Членства в научни организации и сдружения

Международен статистически институт.

Съюз на учените в България

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редколегията на сп. „Население”. Издателски научен съвет - ЦИН.

 

Научни специализации в чужбина

Академия на науките, Икономически институт – Будапеща, Унгария – 1965г.

Индийски статистически институт – Калкута, Делхи, Бомбай, Индия, 1967 г.

Академия на науките, Икономически институт – Варшава, Полша -1968 г.

 

Участие в съвместни научни проекти

- Интегрирана статистика на жените. База данни по “gender”признаци. Съвместен проект на Институт по демография, НСИ, финансиран от Фонда за население на ООН, 1993-1995 г., ръководител.

- Демографският преход и неговите особености в България, Институт по демография, 2001 г., ръководител.

- ERA-AGE – международен проект по Седма рамкова програма, 2009-2012 г. на ЕС, ЦИН от страна на България, член на българския екип.

- База данни по стареене на населението, изградена 2009 г. от ЦИН, член на работната група.

 

Области на научни интереси

Дисперсионен и корелационен анализи.

Връзка и познавателен смисъл.

Статистически вероятностни критерии за достоверност на репрезентативни, рендомизирани данни.

Методи за подбор на извадките.

 Икономически растеж, измерване и анализи.

Закономерности на развитие на населението – глобални тенденции и национален облик (България, развиващите се страни).

Моделиране на икономическия и демографския растеж (икономическо равнище) в глобален, регионален, национален мащаб, емпирични изследвания.

 

Преподавателска дейност

Професор по бизнес статистика и екологично поведение на фирмата, Аграрен университет -  Пловдив, 2000-2007 – редовен, 1995 – 1999, хоноруван.

Професор по икономическа и правна статистика, Международен открит университет -  Киев, филиал София и Благоевград, 2000-2009, хоноруван.

 

Езици

Английски,  френски  и руски език.

Подробна библиография

Монографии:

1. Междуотраслови връзки и пропорции в селското стопанство. – София: Партиздат, 1967, с. 133.

2. Статистически методи при полските и вегетационни опити (съавт. В. Баров). – София: Земиздат, 1969, с. 278 9авт. с. 5-92, 227-273)

3. Баланс на междуотрасловите връзки в икономическия район 9съавт. Г. Гергов, В. Вутов, П. Попов). – София: Издателство на БАН, 1972, с. 168,(авт. с. 46-63)

4. Измерване на икомомическия растеж и на неговите фактори (съавт. М. Райнова). – София: Издателство на БАН, 1984, с. 187 (авт. с. 5-131).

5. Икономически и демографски растеж в Третия свят. Екваториална Африка. – София: Издателство на БАН, 1987, с. 268.

6. Глобални проблеми и прогнози за развитието на света и България (съавт. Хр. Копринков, Б. Иванов, Г. Грозев). – София: Издателство на БАН, 1991, (авт. с. 5-30, 60-98, 224-233), с.240.

7. Бизнес статистика. – София: Марс-95, 2000, с. 284.

Студии и статии:

1. Статистическа оценка на икономическия ефект при стимулационни опити. //Икономическа мисъл, 1961, N:5, с.35-46.

2. Старистическите критерии при опитите в полевъдството. //Планово стопанство и статистика, 1961, N6, с. 51-63.

3. Организация на съвременния полски опит. //Селскостопанска наука, 1962, с.225-230.

4. Стимулационните опити и тяхната статистическа характеристика. //Известия на Икономическия институт при БАН, 1962, XII г., т. 23, N:1-2.

5. Използване на баланса на междуотрасловите връзки при ценобразуването. // Труд и цени, 1962, N: 6, с. 35-45.

6.  Класификация на отраслите на промишлеността при баланса на междуотрасловите връзки. //Известия на Икономическия институт при БАН, 1963, XIII г., т. 24, N: 3-4, с. 5-38.

7. За сравнимостта на резултатите от междуотрасловите връзки в международен мащаб. //Икономическа мисъл, 1963, N: 10, с. 18-32.

8. Репрезентативност и рендомизация на полския опит. //Селскостопанска наука, 1965, N:1, с. 33-40.

9. Проблеми на съставянето на районен междуотраслов баланс на селското стопанство. //Икономическа мисъл, 1965, N: 2, с. 59-73.

10. Стабилност на техническите коефициенти на селскостопанското производство. //Икономика и механизация на селското стопанство, 1965, N: 5, с. 389-401.

11. Статистически критерии за оценка  еднородността на репрезентативните съвкупности. //Известия на Икономическия институт при БАН, 1966, т. 31, N: 2, с. 193-225.

12. Статистическо изучаване на качеството на селскостопанската продукция. //Икономическа мисъл, 1966, N: 2, s. 46-59.

13. Ковариационният анализ и използването му при обществено-икономическите изследвания. //Планово стопанство и статистика, 1966, N: 6, с. 56-66.

14. Статистически проблеми при полското експериментиране. //Растениевъдни науки, 1966, N: 2, с. 139-149.

15. Основни въпроси на  планирането на полския опит. //Растениевъдни науки, 1966, N: 11, с. 3-19.

16. Статистическо изучаване  на факторите на селскостопанското производство. //Икономическа мисъл, 1967, N:3, с. 47-59.

17. За някои статистически  въпроси при социологическите изследвания. //Икономическа мисъл, 1969, N:10, 30-41.

18. Основни въпроси на стохастическта грешка при съставянето на репрезентативни баланси ма междуотрасловите връзки. В: Икономика, математика и кибернетика. – Варна: ЦСУ, 1969, , с. 147-163.

19. Социологическите изследвания в Индия. //Социологически проблеми, 1970, N:1, с. 13-24.

20. Взаимовръзка между корелационния и дисперсионния анализ. //Известия на Икономическия институт при БАН, 1970, т. 12, N: 3.

21. Рангов систематичен подбор при репрезентативното изучаване на селскостопанското производство. // Икономическа мисъл, 1978, N: 7, с. 28-37.

22. Демографический рост и занятость в развивающихся странах. –Москва, АН СССР, 1977, с. 382 (авт. с. 66-74).

23. Демографската карта на света. //География, 1984,  N: 8, с. 1-4.

24. Значение на традициите за репродуктивното  поведение на народите от Екваториална Африка. //Население, 1985, с. 51-70.

25. Икономически фактори при планиране на семейството. В: Математическо моделиране, БАН, 1985, с. 184-190.

26. Социално-икономически условия за яузпроизводството на населението в  Екваториалн Африка. //Население, 1985, с. 72-94.

27. Проблемът за населението при глобалното моделиране. //Население, 1986, N: 2, с. 34-52.

28. Екологическото равновесие във връзка с демографското възпроизводство. //Население, 1987, N: 2, с. 53-64.

29. Статистическо изучаване на скритата икомомика или неформалните структури. В: Проблеми на статистическия анализ и информационното осигуряване, ЦСУ, 1988, с. 71-77.

30. Приносът на жените в икономическия растеж. В: Жените в България. Проблеми, постижения, перспективи, БАН, 1988, с. 60-71.

31. Женската работна сила и нейната ефективност. //Икономически живот, 1989, N: 44, с. 2-3.

32. Демографски проблеми и развитие на демографската наука у нас. //Диалог, 1990, N: 8, с. 14-29.

33. Проблеми на възпроизводството на населението в Странджанско-Сакарския край. //Население, 1990, N: 2, с. 19-28.

34. Възпроизводството на населението като глобален проблем. В: Свят, развитие, алтернативи, Институт по устойчиво развитие, 1991, с. 3-18.

35. Интегрирана статистика на жените. //Статистика, N: 2, 1991, с. 79-82.

36. Трудещите се жени на прага на икономическите промени. //Проблеми на труда, 1991, N: 2, с. 31-40.

37. България на фона на световните тенденции на трудовата заетост на жените. //Проблеми на труда, N: 3, 1991, с. 54-66.

38. Социалната зашита на населението. //Икономическа мисъл, 1991, N: 6, с. 69-72.

39. Неформалните сектори при промяна системата на отчетността. //Статистика, 1991, N: 2, с. 21-33.

40. Българското население през последните три века. В: Устойчиво развитие, Институт по устойчиво развитие, 1993, с. 35-42.

41. Стратегията на ООН за устойчивото развитие и статистическите изследвания по пол. //Статистика, 1995, N: 2, с. 33-47.

42. Съвременното българско семейство сред другите семейства по света. В: Жената и семейството в България. Институт по демография, БАН, НСИ, 1995, с. 42-50.

43. Съвременни акценти в демографските възгледи на нашите предшественици. В: Социалните науки и социалната промяна в България, Академично издателство „Проф. М. Дринов”, 1998, с. 276-283.

44. Възрастните хора като трудов ресурс в развитието (съавт. Г. Михова). В: Демографските процеси и работната сила в България, Доклади от научна конференция 27-28 май, 2008, София, 18 с. (под печат).

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

           1. Статистически проблеми на  организацията и анализа на полските опити. //Икономическа мисъл, 1963, N: 2, с. 81-87. Рецензия на „Полски опити в ТКЗС и ДЗС”, автор Т. Шарков, Земиздат, 1961.

2. Проблеми на междуотрасловите връзки при перспективното планиране (Ег. Матеев. Перспективно планиране (междуотраслови връзки и технически коефициенти), София, Изд. БКП, 1963, 418 с.), Икономическа мисъл, 1964, N: 2,  с. 94-101.

3. За причините и последиците от остаряването на населението в Европа. (Изд. на Икономическата комисия за Европа и Фонда за населението, Икономически проучвания, N: 3), „Остаряване”, Ню Йорк, 1992, с. 285.

 

Други:

          1. Жените по света и в България, 1994, Статистически таблици, Институт по демография, НСИ – Проект «Интегрирана статистика за жените», финансиран от Фонда за населението на ООН, 1994, с. 67.

            2. Методологична характеристика на интегрираната статистика за жените. Институт по демография, НСИ – Проект „Интегрирана статистика за жените”, финансиран от Фонда за населението на ООН, 1998, с. 63.

            3. Творчески портрет – проф. А. Ю. Тотев. Институт по демография при БАН, 1996, с. 120.

            4. Сто години от рождението на акад. Иван Стефанов (съавт.  Г. Кандиларов, Р. Ангелова), -София: Акад. издателство „Проф. Марин Дринов”, 1998, с. 197.С