Обучение

Основна форма на участие в подготовката на специалисти е обучението на докторанти. Докторанти се подготвят по 3 научни специалности: “Статистика и демография” (шифър 05.02.06), “Социология” (шифър 05.11.01) и “История на България” (шифър 05.03.06).

За периода от създаването на ЦИН досега са зачислени общо 20 докторанти, като 14 са на редовна, 3 – на задочна и 3 – на самостоятелна подготовка. От тях на 5 е присъдена научната и образователна степен „доктор”, а 7 са в процес на обучение. През 2008 г. 6 хабилитирани лица от ЦИН са участвали непосредствено в обучението на докторанти като научни ръководители.

 

Списък на докторантите, които се обучават през 2009 г. в ЦИН:

Васил Ковачев – редовен докторант по специалност „Статистика и демография”,

                             научен ръководител ст.н.с. д.с.н. М. Сугарева;

                             vkova4ev@abv.bg

Венцислав Мучинов – редовен докторант по специалност „История на България”,

                            научен ръководител ст.н.с. д.ист.н. Щ. Щерионов;

                            vencim_80@abv.bg

Красимир Брайков – редовен докторант по специалност „Социология”,

                            научен ръководител ст.н.с. д-р З. Тонева;

                            nb_braykov@abv.bg

Камелия Лилова – докторант на самостоятелна подготовка по специалност „Статистика и демография”,

                            научен консултант ст.н.с. д.с.н. М. Сугарева;

                             ksl@abv.bg

Яна Генчева – задочен докторант по специалност „Статистика и демография”,

                            научен ръководител ст.н.с. д.ик.н. Е. Христов;

                            dimova69@abv.bg

 

 

Традиционна форма за участието на научния състав на ЦИН в подготовката на специалисти е осъществяваната от научните му сътрудници преподавателска дейност във висшите училища. За периода 2002-2008 г. са изнесени общо 3200 часа лекции и 1400 часа упражнения и семинари от 7 хабилитирани лица, 3 научни сътрудници и 1 младши експерт.

Изследователите от ЦИН четат лекции по 21 дисциплини, свързани основно със специалностите „Статистика и демография” и „Социология”, в 10 български университета (СУ “Св. Кл. Охридски”, УНСС, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Икономически университет – Варна, Медицински университет – Плевен, Нов български университет, Варненски свободен университет, Бургаски свободен университет, Югозападен университет “Н. Рилски”, ПУ “Паисий Хилендарски”).