Николай Цветанов Цеков

Лични данни:

26.11.1958 г., София

Тел(+359 2)  979 30 30

e-mail: nick@bgcell.net

Академична кариера

Образование

Висше

 

Професионално развитие

от 1982 г. на работа в БАН, от 1991 г. – в Центъра за изследване на населението

 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Научен сътрудник  II степен

 

Области на научни интереси

    - Пространствена демография.

    - География на населението и селищата.

 

Езици :

Английски и руски.

 

Подробна библиография

 

Студии и статии:

 

1. Цеков, Н. Тенденции в депопулацията на изцяло селските общини в България през периода 1946 – 2007 г. Списание „Население”  кн. 1-2/2008 г.

2. Цеков, Н., М. Сугарева, Д. Донев, Д. Бошикьов. Тенденции в депопулацията на селското население в България (на примера на Северозападна България). Изд. на БАН, София, 2008

3. Tzekov, Nikolai в колектив под ръководството на Marta Sugareva. Dossier 10. En Bulgarie, vieillissement de la population dans un contexte past-communiste. В сборника: Les territoires face au vieillissement en France et en Europe: Geographie - Politique-Prospective. Sous la direction de Gerard-Francois Dumont. Стр. 326-332 Изд. Ellipses. Paris, 2006.

4.  Цеков, Н. Развитие и тенденции в депопулационните процеси в селските райони на България през периода 1946-2001 г. В сб: "Стареене на населението. Реалности, последствия и практики"(30-31.05.2006 г.) ЦИН, С., 2006.

5. Цеков, Н. Демографската политика по отношение на българското село. Сп. „Проблеми на географията. Изд. на БАН, Кн 2., 2006 г. стр.58-68.

6. Dumont, Gerard-Francois, M. Sugareva, N.Tsekov. La Bulgarie en crise demographique. Population & Avenir, N 671, Paris, 2005.

7. Цеков, Н. Възрастова структура на селското население през периода 1934-1992 г. и прогноза за изменението и през периода до 2025 г. Сп. Проблеми на географията, кн. 4  2001 г.