сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2006 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1-2
 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ

Светозар Златанов – Групиране на областите в България според равнището на смъртността през периода 1992-2001 г.
Ветка Жекова – Миграциите в България и нейното отражение върху демографските процеси и структури
Димитър Бошикьов – Депопулацията в България в регионален аспект
Марта Сугарева – Депопулация, демографско остаряване и необходимост от специфична демографска политика

 

МАТЕМАТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ДЕМОГРАФИЯТА

Ивайло Гавазки – Йерархични факторни взаимоотношения
Даниела Димитрова - Методът на Lee-Carter за моделиране и съвместно прогнозиране на повъзрастовите коефициенти на смъртност

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Геновева Михова – Отглеждането на децата до 6-годишна възраст от заетите в България – предпочитания и практики
Богдан Богданов – Готова ли е работната сила на България за предизвикателствата на глобалната икономика
Стамен Маринов – Жилищен фонд и жилищни условия на населението в България през ХХ век  - изменения и проблеми
Невена Фесчиева, Албена Керековска – Здравни аспекти на безработицата

 

ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Даниела Ангелова – Историко-демографските изследвания на Българското Черноморие през 19 в. (1800-1878 г.) в българската историография – състояние и перспективи
Щелиян Щерионов – Гърците във Великотърновския регион през Възраждането

 

ИНФОРМАЦИЯ

Елица Димитрова – Международна конференция “Отлагане на ражданията в Европа”


сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2006 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 3-4
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Димитър Аркадиев – Изучаване на етническия състав при преброяванията на населението в България (1992 и 2001 г.)
Щелиян Щерионов, Ивайло Гавазки, Даниела Ангелова – Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото й в историко-демографските изследвания на българските земи през Възраждането (анализ във връзка с определяне числеността на населението, обитаващо Българското Черноморие през ХІХ в. (до 1878 г.)

 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ

Ветка Жекова – Развитие на браковете и брачността в България
Чавдар Младенов, Емил Димитров – Демографското остаряване в България – същност, развитие и последици

 

ДЕМОГРАФСКО ПОВЕДЕНИЕ

Дора Костова – Влияние на семейния статус върху раждането на първо дете в България (форми на съвместно съжителство и раждане на първо дете)

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Галина Георгиева – Инвалидност и инвалидизация на населението на Република България за периода между двете преброявания на населението 1992–2001 година
Елза Галерлд – Непълното работно време – форма на връщане на жената към домашен труд
Феня Декало – Преселение и гурбет в Израел през първото десетилетие след промените в България

 

ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Венцислав Мучинов – Миграция на населението в Горна Тракия през Възраждането (ХVІІІ – ХІХ век)
 
ЕТНИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Жозет Трат – Морален ред в католическите и мюсюлманските религиозни модели
 

ИНФОРМАЦИЯ

Любомир  Стойчев – Научна конференция “Стареенето на населението – реалности и последици, политики и практики”
Елица  Димитрова – Европейската конференция за населението “Демографските предизвикателства в остаряващите общества”, 21–24.06.2006 г., Ливърпул, Великобритания