сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2005 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1-2
 
МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Елица Димитрова – Социография на Втория демографски преход в България
Кремена Борисова-Маринова – Методологически проблеми и особености при изследване на демографското остаряване на работната сила

 

ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Минко Минков – Демографската криза в България изисква провеждането на рационална демографска политика
Татяна Коцева, Марта Сугарева, Ветка Жекова, Геновева Михова – Експертна оценка на демографските процеси в България и насоки за търсене на ефективно регулиране на неблагоприятните последици

 

ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ

Ветка Жекова - Ретроспективен анализ на раждаемостта в България
Мария Белчева - Абстрактният модел на българското семейство – предпоставка за раждането на определен брой деца

 

ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Катя Владимирова – Заетостта и работното време. Джендърни аспекти        
Геновева Михова – Условията на труд в прехода в България – реалности, тенденции и потребности от промяна
Мария Николова – Домашният труд: резултати от емпирично социологическо изследване 
Доньо Донев – Някои проблеми на пазара на труда в България и тяхното отражение върху демографската ситуация
Татяна Пашинова – Някои проблеми на женската безработица в Русенския регион
Зина Андреева – Въздействие на активната политика върху пазара на труда през 2003 г.

 

ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ

Щелиян Щерионов - Гръцкото етническо присъствие в Пазарджишко през Възраждането
 

КАЧЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

Абдула Обал - Образователни реформи в Р.Йемен: Критичен анализ
 
ЕТНИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Светлина Денова - Етнически смесени бракове в град Пловдив за периода 1950-1975 година
 
РЕЦЕНЗИИ
Катя Владимирова - Демографското развитие на Република България: Анализ, политики, норми и програми за действия
 
ИНФОРМАЦИЯ

Татяна Коцева - Международен семинар по въпроси на репродуктивното здраве в страните от Източна Европа и бившия Съветски Съюз
Мариана Мургова – Работна среща върху социалните условия на здравето и доживяването
Елица Димитрова – Международна среща “Антропологична демография на Европа – състояние и перспективи”
Мария Белчева – Научна конференция “Европейското бъдеще на България и развитието на населението”