сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2004 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1-2
 
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ И СТРУКТУРИ
Ивайло Гавазки – Пресмятане на перспективни проекции на демографските процеси на доживяване, раждаемост и смъртност на жените в България чрез стохастични уравнения на възстановяване
Николай Големанов, Ваня Додунекова – Регионални аспекти на детската смъртност в България (1992 – 2001 г.)
 
ДЕМОГРАФСКИ АНАЛИЗИ
Спас Ташев – Демографски аспекти на сигурността
 
РАЖДАЕМОСТ И ПЛОДОВИТОСТ
Мария Белчева – Плодовитост на жените по данни от преброяването през 2001 г.
 
ДЕМОГРАФСКО ПОВЕДЕНИЕ
Татяна Коцева, Дора Костова – Начини на живеене, брачно-семейни и сексуални нагласи на младите хора през 90-те години
Марта Сугарева – Идейните корени на наталистичната и либералната политика в областта на семейството
 
ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Светозар Златанов – Социалната политика и старите хора в ЕС
 
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Геновева Михова – Условията на труд и заетост и закрилата на женския труд и майчинството
Даниел Кергоат – Пол и стратегии по отношение на количеството изработено време
 
ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Щелиян Щерионов - Карти за преброяване на населението в следосвобожденската българска статистическа практика
Даниела Савова – Демографски процеси и поселищна структура в поземлените владения на манастира Трескавец през ХІV-XV век
 
ИНФОРМАЦИЯ
Доньо Донев – Промени в труда и демографското поведение