сп. НАСЕЛЕНИЕ - 2000 г.

 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн. 1
 
ДЕСЕТ ГОДИНИ ИНСТИТУТ ПО ДЕМОГРАФИЯ
Приветствен доклад на Директора на Института по демография ст.н.с. Емил Христов, изнесен на юбилейното честване
 
ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ И ПРИВЕТСТВИЯ ОТ ПРЕДСАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
 
ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Спас Ташев - Трайно заселване на задгранични българи в България през 1978-1945 г.
 
ТЕОРИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Мариана Мургова - Продължителност на живота и жизнен потенциал на българското население (1965 - 2000 г.)
 
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Евгения Цекова - Регионална специфика на заетостта и безработицата в условията на прехода към пазарна икономика
Ивайло Владев - Състояние, динамика и проблеми на трудовия пазар в община Шумен
Мария Николова -- Новият социално-икономически статус на жените от частния сектор
 
РАЖДАЕМОСТ И ПЛОДОВИТОСТ
Дора Костова - Семейни форми на репродуктивни нагласи в България
 
ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Пенсионен фонд "Доверие" гостува на сп."Население"
Ангелина Петрова - Демографската ситуация в страната и допълнителното доброволно осигуряване
Боян Ерменов - Социална трансформация и групова маргинализация в условията на преход
Жаклин Хайнен - Социално-икономическата маргинализация на жените в Полша и България
 
СЪДЪРЖАНИЕ на кн.2
 
ИСТОРИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Пенка Найденова - Миграционни процеси в България през отминалите столетия
Спас Ташев - Репатриране на диаспората в миграционната политика на някои европейски държави
Надя Велчева - Български етнокултурни общности
 
МИГРАЦИЯ
Геновева Михова - Миграционни движения на населението във Варненска област след 1965 г.
 
ИКОНОМИЧЕСКА ДЕМОГРАФИЯ
Красимир Кунев - Социални последици от прехода към пазарно стопанство
 
ТЕОРИИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И МЕТОДОЛОГИЯ НА ДЕМОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Калоян Харалампиев - Един подход за отчитане влиянието на миграцията върху вероятностите за умиране
 
РАЖДАЕМОСТ И ПЛОДОВИТОСТ
Ветка Жекова - Тенденции в развитието на раждаемостта в България
 
МЕДИЦИНСКА ДЕМОГРАФИЯ
Николай Големанов - Модална продължителност на живота: една модификация на метода на Майер
 
ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
Марта Сугарева - Остаряване на населението на света - съвременни тенденции и социални последици
Жаклин Хайнен - Санкции спрямо аборти в Полша и конфликтът между политика и религия
Ихлас Абдул-Ракиб Салам - Жените в обществения живот на Йемен