Списание "Население"

Списанието възниква като тематична поредица „Население”, издавана от Координационен съвет по демография към БАН през периода 1983-1989 г. Негов пряк продължител е списание „Население”, издавано от Института по демография при БАН през периода 1990-2002 г. От 2003 г. списанието се издава от Центъра за изследване на населението при БАН.

 Тематичният обхват на списание „Население” осигурява реализацията на комплексния подход при представяне на демографското развитие. Публикуват се материали, отнасящи се до развитието и възпроизводството на населението. Представят се демографските процеси и структури, демографското поведение на индивидите и подгрупите от населението. Публикуват се проучвания за населението, свързани с влиянието на икономически, социални, медицински, психологически, исторически и др. фактори . По тази причина списание „Население” е поле на изява на автори от различни научни области, чиито изследвания са свързани с демографски проблеми.

В списанието намират място теоретични разработки, научни анализи на демографски и социологически емпирични проучвания, исторически анализи, вътрешни и международни информации, обзори, интервюта и др. То включва следните основни рубрики: „Теории за населението и методология на демографските изследвания”; „Демографски анализи”; „Демографски прогнози”; „Демографски процеси и структури”; „Раждаемост и плодовитост”; „Брак и семейство”; „Миграция”; „Демографско поведение”; „Регионална демография”; „Медицинска демография”; „Третата възраст”; „Икономическа демография”; „Историческа демография”; „Население и екология”; „Етнодемография”; „Демография и право”; „История на демографската мисъл”; „Демографски спектър”; „Портрети”; „Научен живот”; „Рецензии”; „Отзиви”; „Информации”.

Списание "Население" е включено в базата данни на Централно и Източноевропейската онлайн библиотека във Франкфурт на Майн. Адрес за посещение: http://www.ceeol.com/

Редакционна колегия

Главен редактор:
Ст.н.с. д-р Мария Белчева – Център за изследване на населението, БАН

Отговорен секретар и технически организатор:

Станислава Моралийска-Николова – ЦИН, БАН

 Членове:
Чл.кор. дфн Атанас Атанасов - Институт по социология, научен секретар на БАН
Проф.
Катя Владимирова – Факултет по мениджмънт и маркетинг, УНСС
Доц. д-р Йордан Калчев - Началник отдел "Статистика на населението, информационни системи и ГИС", НСИ
Доц. д-р Геновева Михова – Директор на ЦИН, БАН

Ст.н.с. ІI ст. д-р Кремена Борисова-Маринова – Научен секретар на ЦИН, БАН

Ст.н.с. ІІ ст. д-р Ветка Жекова - ЦИН, БАН
Доц. д-р Татяна Коцева – Център за изследване на населението, БАН

 

Адрес на редакцията:

Списание НАСЕЛЕНИЕ
Център за изследване на населението
ул. "Акад. Г. Бончев", бл. 6, ет. 6
София 1113, България

Телефон: (+359 2) 979-63-34, 979-67-90
e-mail: cps@cc.bas.bg
Web site: http://cps.bas.bg

Архив:

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008