ст.н.с. д.с.н. Марта Сугарева

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: Старши научен сътрудник II ст.

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

е-mail: sugareva@yahoo.com

 

Образование:

2000 г. - Доктор на социологическите науки . ВАК - София. Тема на дисертацията: “Българското семейство в контекста на съвременните европейски тенденции”

1991 г. - Старши научен сътрудник втора степен. ВАК- София. Хабилитационен труд на тема: “Демографският преход и съвременното репродуктивно поведение”. (Препоръчан за печат от Научния съвет на Института по социология).

1979 г. - Кандидат на икономическите науки . ВАК- София. Тема на дисертацията: “Социално-икономически фактори за раждаемостта в България”.

1974 г. - ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС) - София, специалност "Статистика".

 Допълнителна квалификация:

-1991-1992 – Хага, Холандия, Institute of social studies. Diploma program “Population and Development”(9 months).

- 1992 – едноседмичен курс за квалификация по подготовка на университетски курсове от лекции в Централноеврпйския университет, Будапеща, Унгария.

 Преподавателска дейност:

От 1989 до сега: Хоноруван преподавател по Демография  и  Социология на семейството в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, Катедра “Социология”.

От 2007 до сега: Хоноруван преподавател по Демография  в ПУ “Паисий Хилендарски”, факултет “Икономически и социални науки”.

 Професионални интереси:

- Статистика

- Демография

- Социология

 Избрани публикации:

1. Сугарева М., К. Лилова, Демографското възпроизводство в европейските страни след Втората световна война. Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С., под печат, 309 с.

2. Сугарева М. и кол. Демографската ситуация в районите на депопулация (на примера на Северозападна България). Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2008 г., 142 с.

3. Въведение в демографията. Изд. Авалон, С., 2004 г. (Учебник за ВУЗ), 120 с.

4. Сугарева М., Демографското бъдеще на селото. Фондация “Свободна инициатива, С., 1994 г., 45 с.

5. Сугарева М., Семейното планиране в България – съвременни тенденции и проблеми. Авалон, 2006 г. (под печат), 135 с.

6. Сугарева М., Българското семейство в прехода към пазарна икономика. Фондация “Свободна инициатива”, С., 1995 г., 45 с.

7. Сугарева М., И. Гарнизов и К. Лилова. Основни компоненти на демографската динамика в европейските страни: естествен и миграционен прираст. Икономика и управление. Югозападен университет в Благоевград, ІІІ, 1, с. 74-87.

8. Дюмон, Ж-Ф., М. Сугарева, Н. Цеков. Демографската криза в България. Population&avenir, Janvier, 2005; В съавторство (на френски ез.)

9. Лилова К. и М. Сугарева. Относителни влияния на раждаемостта и смъртността върху възпроизводството на населението. Статистика, 2007, 2, с. 53-69.

10. Сугарева М. и кол. Problems of generating and diffusing knowledge in demography in the educational system in Bulgaria today. In: Rossitsa Chobanova (ed.) Demand for knowledge in the process of European economic integration, Institute of Economics at Bulgarian Academy of Sciences, 2008, p. 365, pp. 269-283.

 

 

Биография и подробен списък с публикации