Марта здравкова Сугарева

 

Лични данни:

31.03.1951 г. гр. София

Тел: ( +359 2) 979-30-27

e-mail: sugareva@yahoo.com

Академична кариера

Образование

1974 г. ВИИ "Карл Маркс" (сега УНСС) - София, специалност "Статистика".
1979 г. Кандидат на икономическите науки . ВАК- София. Тема на дисертацията : “Социално-икономически фактори за раждаемостта в България”.

1991 г. Старши научен сътрудник втора степен. ВАК- София. Хабилитационен труд на тема: “Демографският преход и съвременното репродуктивно поведение”. (Препоръчан за печат от Научния съвет на Института по социология).
2000 г. Доктор на социологическите науки . ВАК - София. Тема на дисертацията: “Българското семейство в контекста на съвременните европейски тенденции”

Професионално развитие

2002– до сега: Старши научен сътрудник II ст. Център за изследване на населението при БАН.

1991-2002: Старши научен сътрудник II ст. Институт по демография при БАН.

1990-1991: Научен сътрудник. Институт по демография при БАН.

1981-1990: Научен сътрудник в Институт по социология при БАН

1989-1990 – Специалист в Институт по социолотия при БАН

1977-1990 – Редовен аспирант към катедра “Статистика”, ВИИ “К. Маркс”, София

1974-1977 – Специалист-статистик в ЦСУ (Централно статистическо управление, сега НСИ), София.

Академична квалификация

Научна степен и звание

Старши научен сътрудник  II степен, доктор на социологическите науки

 

Членства в научни организации и сдружения

Българска социологическа асоциация (БСА)

Сдружение на статистиците в България,

European association for population studies (EAPS),

Association des démographes de langue française (AIDELF)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

-1991-1992 – Хага, Холандия, Institute of social studies. Diploma program “Population and Development”(9 месеца).

- 1992 – едноседмичен курс за квалификация по подготовка на университетски курсове от лекции в Централноеврпйския университет, Будапеща, Унгария.

- 2003 – 1-месечен престой в Оксфордския университет, Оскфорд, Великобритания, Факултет по Социални науки и социално дело по програма Oxford and Cambridge Hospitality Scheme на Фондация Отворено общество. Съвместна работа с проф. David Coleman по темата “Депопулация и демографско развитие в съвременните условия в България”.

Участие в съвместни научни проекти

Области на научни интереси

 Статистика, демография, социология

 

Преподавателска дейност

От 1989 до сега: Хоноруван преподавател по Демография  и  Социология на семейството в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, Катедра “Социология”.

От 2007 до сега: Хоноруван преподавател по Демография  в ПУ “Паисий Хилендарски”, факултет “Икономически и социални науки”.

1981 – 1989: Хоноруван асистент по Демография в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Философски факултет, Катедра “Социология”.

1977 - 1980: Асистент по Статистика. ВИИ “К. Маркс”, София.

Езици

Английски, френски, руски

Подробна библиография

Монографии:

            1. Сугарева М., К. Лилова, Демографското възпроизводство в европейските страни след Втората световна война. Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С. (под печат), 309 с.

            2. Сугарева М. и кол.,  Демографската ситуация в районите на депопулация (на примера на Северозападна България). Акад. издателство “Проф. М. Дринов”, С., 2008 г., 142 с.

3. Сугарева, М., Въведение в демографията. Изд. Авалон, С., 2004 г. (Учебник за ВУЗ), 120 с.

4. Сугарева М., Демографското бъдеще на селото. Фондация “Свободна инициатива, С., 1994 г., 45 с.

4. Сугарева М., Семейното планиране в България – съвременни тенденции и проблеми. Авалон, 2006 г. (под печат), 135 с.

5. Сугарева М., Българското семейство в прехода към пазарна икономика. Фондация “Свободна инициатива”, С., 1995 г., 45 с.

6. Сугарева М., Демографското бъдеще на селото. Фондация “Свободна инициатива”, С., 1994 г., 40 с.

Студии и статии:

1. Сугарева М., В криза ли е семейството? Социологически проблеми, 1991, 4, с. 82-92.

2. Сугарева М,. Раждаемостта в България – съвременни тенденции и оценки. Население, 1992, 1, с. 56-71.

3. Сугарева М., Съжителствата – нова форма на семейството или криза на семейството? Население, 1992, 3, с. 78-90.

4. Сугарева М., Още за предмета на демографията. Население, 1993, 3, с. 64-67.

5. Сугарева М., Демографски особености на източноевропейското семейство. Населениe, 2005.

6. Сугарева М., Възгледи за раждаемостта в Европа. Икономическа мисъл, 1994, 2, с. 39- 61.

7. Сугарева М., Брачност и бракоразводност на етническите групи в България (по данни от последното преброяване на населението). Население, 1995, 1-2, с. 113-123.

8. Сугарева М., К. Борисова, Структурен анализ на домакинствата в България чрез използване на отношението “домакинства- население”. Население, 1996, 1, с. 20-34.

9. П. Найденова и кол. Жените и мъжете в прехода към пазарна икономика. Население, 1996, 1, с. 73-95.

10. Сугарева, М. и М. Фотева, Брачност и бракоразводност в България и Европа. Статистика, 1998, 2, с. 40-63.

11. Сугарева М. Традиционното семейство в Турция. Население, 1998, 1-2, с. 123-134.

12. Сугарева М. Моногамният брак в контекста на европейската традиция и съвременност. Население, 1999, 1-2, с. 113-126.

13. Сугарева, М. Съвременната политика за семейството в Европа и България. Население, Юбилеен сборник, 2000, Институт по демография при БАН., с. 142-158.

14. Сугарева, М. Най-новите тенденции на семейството в Европа и проявлението им в България. Списание на БАН, 2000,4, с. 35-40.

15 Сугарева, М. Върху методите за количествено оценяване на разстояния между статистически разпределения (с критичен коментар на някои съвременни приложения в демографията). Статистика, 2001, 6, с. 63-80.

16. Сугарева, М. Остаряване на населението на света – съвременни тенденции и социални последици. Население, 2000, 2, с. 109-124.

17. Сугарева М. Идейните корени на наталистичната и либералната политики в областта на семейството. Население, 2004, 1-2, с. 67-84.

18. J.-F. Dumont, M. Sougareva, N. Tzekov. La crise demographique en Bulgarie. (Ж-Ф. Дюмон, М. Сугарева, Н. Цеков, Демографската криза в България). Population&avenir, Janvier, 2005, (на френски ез.), p. 17-20.

19. Сугарева М. Депопулация, демографско остаряване и необходимост от специфична демографска политика. Население, 2006, 1-2, с. 70-83.

20. Сугарева М. и К. Лилова. Типологизация на европейските държави по степен на демографско остаряване. Статистика, 2006, 4, с. 59-76.

21. Сугарева М., И. Гарнизов и К. Лилова. Тенденции на раждаемостта в България и Източна Европа. Население, 2007, 1-2, с. 13-36.

22. Sougaréva M. et al. En Bulgarie, vieillissement de la population dans le contexte post-communiste. Dans : Dumont G. F. Les territoires face au vieillissment en Europe. Ellipses, Paris, 2000, p. 416, p.328-332.

23. Сугарева М., И. Гарнизов и К. Лилова. Съвременни демографски профили на Европа. Икономика и управление. Югозападен университет в Благоевград, ІІ, 4, с. 57-63.

24. Сугарева М., И. Гарнизов и К. Лилова. Основни компоненти на демографската динамика в европейските страни: естествен и миграционен прираст. Икономика и управление. Югозападен университет в Благоевград, ІІІ, 1, с. 74-87.

25. Лилова К. и М. Сугарева. Относителни влияния на раждаемостта и смъртността върху възпроизводството на населението. Статистика, 2007, 2, с. 53-69.

26. Сугарева М. и кол. Problems of generating and diffusing knowledge in demography in the educational system in Bulgaria today. In: Chobanova R. (ed.) Demand for knowledge in the process of European economic integration, Institute of Economics at the Bulgarian Academy of Sciences, 2008, p. 365, pp. 269-283.

            27.. Сугарева М. Сравняване на статистически разпределения в емпиричната социология. Социологически преглед, 1982, 1, с. 72-91.

            28. Сугарева М. Съвременни тенденции на брачността и бракоразводността в Европа. Население, 1986, 4, с. 52-65.

29. Минков, М. и кол. Проблеми на миграцията и жизненото равнище в Странджа-Сакар (На примера на Малкотърновската селищна система). Население, 1987, 1, с. 3-39.

            30. Сугарева М. Населението на света в края на 1985 г. Население, 1987, 3, с. 117-121.

            31. Сугарева М. Относно емпиричното изследване на взаимовръзката “Семейство-професионален труд. Население, 1988, 1, с. 46-50.

32. Sugareva M. Social Role of the Child in the contemporary Bulgarian Family. (Сугарева М. Социалната роля на детето в съвременното българско семейство.) In: Moors H and J. Schoorl, Lifestyles, Contraception and Parenthood, NIDI/CBGS, The Hague/Brussels, 1988 (на английски ез.), с. 51-64.

 

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

 

Доклади на конференции и други научни форуми

- Международни

1. Sougareva М., N. Golemanov et К. Borissova, Restructuralisation sociale et mortalité en Bulgarie”. Dans: AIDELF. Morbidité et mortalité: problèmes de mesure, facteurs d’évolution, essai de prospective. Colloque international de Sinaia, 2-6/09/1996. Presses universitaires de France, Paris, 1998, р. 389-395.

2. Roussev B., M. Sougaréva, Tendences récentes de la fécondité et de la famille en Bulgarie”. (Русев Б., М. Сугарева, Съвременни тенденции на раждаемостта и семейството в България). Конференция на Démobalk, Солун, Гърция, 1998, 25 р.

3. Sougaréva, M., Kérimidchieva M., Tendances récentes de la fécondité, de la nuptialité et de la divortialité en Bulgarie. (Сугарева М., М. Керимидчиева, Раждаемост, брачност и бракоразводност в България през 90-те години). Dans: Les mutations de la décennie 1990 et l’avenir démographique des Balkans. Conféren ce internationale, Sarajevo, 10-13 mai, 2000, р. 97-98.

4. Sugareva M., Recent trends of Abortion and Contraception in Bulgaria. (Сугарева М. Съвременни тенденции на аборта и контрацепцията в България). Доклад на конференция на EAPS, Варшава, 2003, 20 р.

5.. Sugareva M., M. Mourgova, Differential Mortality in adult Ages in the Ethic groups in Bulgaria Workshop on Social Conditions of Health and Longevity, 2 – 5 September 2004 EAPS Working Group on Health, Morbidity and Mortality. Mount Vitosha (Bulgaria).15 p.

6.       Sougareva M., Determinant of Adult Mortality in Eastern Europe.  Workshop on Patterns of morbidity and mortality by cause of death as a reflection of social – inequality. EAPS Working Group on Health, Morbidity and Mortality, 7 – 9 September 2005, INED, Paris (France), 15 p.

7.  Sougareva M. et al., Vieillissement de la population dans la region Nord-Ouest de la Bulgaria. Papier, presente au Colloque international Territoires et vieillissment , Sorbonne, Paris, France, 2005, 5 p.

8.  Sougareva M., K. Lillova, Typology of the European countries by the Level of Demographic Ageing and Demographic Load. Paper presented at the XIII Polish Congress in Zeilona Gora, Poland, 2007. 14 p.

 

- Национални

Сугарева, М., Разводът – съвременни измерения. В: НСИ и ИД при БАН. „Семейството и променящия се свят”, София, 1994, с. 58-60.

Сугарева М. и К. Лилова, Демографски методи и модели за характеризиране на остаряването на населението. В: Стареенето на населението – реалности и последици, политики и практики. Научна конференция на ЦИН при БАН и Национален осигурителен институт, София, 31.05.2006 г., с. 115-129.

Ковачев В. и М. Сугарева. Частичен жизнен потенциал на населението на някои балкански страни с оглед на трудоспособните му възможности. В: ЦИН при БАН. „Демографски процеси и работна сила”. София, 2008, .

 

Преводи от френски език и научна редакция:

1. Б. Рианде. Приносът на анкетните изследвания към демографското познание (из опита на Франция). Население, 1992, 3

2. Л. Русел. Прогнозиране на семействата и домакинствата, състояние на проблема. Население, 1993.

3. Р. Преса, Речник по демография. Авалон, 2006 г., 400 с.

4. Научен редактор на : Гиглион Р. и Маталон Б., Социологическите анкети – теория и практика. Изд. Наука и изкуство, С., 2005 г., 320 с.

 

Други:

Дисертационни трудове:

            1. Социално-икономически фактори за раждаемостта в България. Дисертационен труд за присъждане на научна степен “кандидат на икономическите науки.” ВИИ “К. Маркс”, С., 1981 г.

            2. Съвременни тенденции на семейството в България. Дисертация за присъждане на научна степен "Доктор на социологическите науки". Специализиран научен съвет по социология, политология и наукознание, София, 2000 г.

 

Научно-приложни разработки (планови проекти, приети от Научния съвет на Института по демография при БАН,  Научния съвет на Института по социология при БАН и Научния съвет на Центъра за изследване на населението при БАН):

1. Специфични черти на демографското възпроизводство в страните от Източна Европа след Втората световна война. Център за изследване на населението, БАН. 2007, ръководител, 240 с.

2. Демографската ситуация в най-засегнатите от депопулацията райони на в Северозападна България. Център за изследване на населението, БАН. 2004 г., ръководител, 240 с.

3. Демографски аспекти на развода в България. Институт по демография, БАН, 2000 г., ръководител, 86 с.

4. Статистика на жените. Проект на ООН: BUL94. Институт по демография, НСИ, 1995-2000 г. Ръководител на емпирично изследване по този проект на тема: “Мъжете и жените в България в прехода към пазарна икономика.”, участник.

6. Демография на балканските страни. Международна асоциация на демографите-франкофони. (Association Internationale des Démographes de Langue Française - AIDELF). 1996- 1999г., участник.

7. Репродуктивно здраве на жените в България. Университет в Южна Каролина, Централно статистическо управление, НЦИОМ. 1999 – 2002 г., участник.

8. Българското население между Изтока и Запада. Фондация “Отворено общество, Институт по демография при БАН. 1997 г., 103 с.

9. Възможности за демографско моделиране на семействата и домакинствата в България. Институт по демография при БАН, 1997, ръководител, 119 с.

10. Съвременни тенденции и проблеми на семейно-брачното поведение в европейските страни. Институт по Демография, БАН, 1994г ., 180 с.

11. Автор на статии в Речник по социология. Институт по социология при БАН, 1994 г.

13. Проблеми на децата от монопарентални семейства в България. Институт по социология при БАН, 1990 г., участник.

14. Сугарева М. Демографският преход и съвременното репродуктивно поведение. Хабилитационен труд. Институт по социология, БАН, 1990 г., 200 с.

15. Семейството в големите градове. Сравнително изследване на семейството в столиците на социалистически страни. , Институт по демография при БАН (1985-1988 г.), участник.

16. Раждаемостта в България и Франция след Втората световна войнасравнително изследване, Институт по социология при БАН, Национален институт за: изследване на населението (INED), Париж, Франция.1985-1988 г., участник.