доц. д-р Мария Николова

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: Старши научен сътрудник II ст.

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

е-mail: mnik@abv.bg

 Образование:

1972-1990 – гл. асистент и доцент в Академия за обществени науки - София

1969-1972 аспирантура в Академия за обществени науки - Москва

1958-1963 – специалност философия и история в Софийски университет “Климент Охридски”

 Професионални интереси:

- История на философията и съвременни философски теории;

- Жените и частното предприемачество;

- Демографско поведение на заетите в частния сектор жени;

- Демографско поведение на жените от мигриралите в града семейства;

- Работно време и време за домашен труд; 

- Статус на жените на пазара на труда и социално-демографски последици

Избрани публикации:

1. Основные черты философии французского структурализма. Москва. 1975, 242 с.;

2. Мария Николова (в съавторство с П. Ганчев и С. Каратанчев). Съвременни философски течения. София. АОНСУ, 1980;

3. Мария Николова (в съавторство с П. Ганчев и С. Каратанчев). Съвременни философски и социологически течения. София. АОНСУ, 1986;

4. Мария Николова (в съавторство с М. Янков). Основни течения на съвременната философия. София. Народна просвета. 1989, 274 с.;

5. Жените от мигриралите в града семейства. София. 2003, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 146 с.;

6. Мария Николова (в съавторство с Г. Михова, Д. Кергоат и Д. Донев). Работно време, условия на труд, демографско поведение. София. 2007, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 280 с.;

7. Домашният труд – сфера на разделение и неравнопоставеност. – Население. 2003, кн.1-2, с. 150-164.

8. Домашният труд: резултати от емпирично социологическо изследване.- Население. 2005, кн. 1-2, с. 136-148.

9. Мария Николова, Геновева Михова.  Работното време в България и Европейския съюз. – Европейското бъдеще на България и развитието на населението. София, 2005, с. 80-98.

10. Maria Nikolova. Les femmes dans le secteur prive et leur sentiment de securite.- Statuts d’emploi, contrats de travail et securite. Edition de la Maison des sciences de l’homme, Edition universitaires Stopanstvo, 2003 p. 277-289.

Биография и подробен списък с публикации