МАРИЯ НИКОЛОВА БЕЛЧЕВА

Лични данни:

07.11.1945 г. г. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

Тел. сл. (+359 2) 979-67-90

e-mail-  am.cps@cc.bas.bg

Академична кариера

Образование

Висше, Магистър, специалност “Статистика” УНСС София, 1970г.

 

Професионално развитие

научен сътрудник III степен, ЦСУ, 1970 г.

научен сътрудник II степен, ЦСУ, 1972 г.

научен сътрудник I степен, ЦСУ, 1974 г.

сътрудник в Българския културен център към посолството На България в Мексико, 1982-1986 г.

научен сътрудник I степен, НСИ, 1986-1991 г.

научна степен доктор по социология, 1989 г. Тема на дисертацията “Извънбрачните раждания в България и свързаните с тях личностни и социални проблеми”.

старши научен сътрудник II степен, 1991 г.

старши научен сътрудник, НСИ, 1992-2003 г.

старши научен сътрудник II степен, Център за изследване на населението при БАН,  от 2004 г.

ръководител секция “Стареене, смъртност и жизнен потенциал”, ЦИН от 2007 г.

главен редактор на сп. Население от 2006 г.

научен ръководител от 2005 г. на докторант в ЦИН.

 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Доктор по социология, ст.н.с. ІІ ст.

 

 Членства в научни организации и сдружения

Член на Съюза на учените в България

Член на Съюза на статистиците в България

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Гл. редактор на сп. “Население”

 

Участие в съвместни научни проекти

Ръководител и изпълнител на следните по-важни изследователски проекти:

 

Области на научни интереси

     - Демографски процеси и развитието на населението.

     - Раждаемост и репродуктивно поведение;

     - Проблеми на младите поколения в България;

     - Децата с отклоняващо се поведение;

     - Социални проблеми на възрастното население.

 

Езици

Руски, френски, испански

 

Подробна библиография

Монографии:

1.                 Модел и необходим обем на извадката за точността на регистрацията при преброяване на населението и жилищния фонд на 2.12.1975 г., НИС, 1Q74.

2.                 Резултати от контролните преброявания пълнота на обхвата на населението и точността на регистрацията. С, НСИ, 1974.

3.                 Проблеми на здравеопазването и здравното обслужване на населението, С. 1988.

4.                 Младежта - вътрешна и трудова миграция, Народна младеж, С, 1980 (в съавторство с П. Божиков).

5.                 Младежта пред прага на живота. С, 1992.

6.                 Детето в съвременното българско семейство, С, 1993.

7.                 Наказаната престъпност сред непълнолетните. С, 1999.

8.        Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства. т. 6 Извадкови изследвания, кн. 2 Раждаемост и репродуктивно
поведение, НСИ, 2002.

9.        Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства, т. 1 Население, кн. 8 Раждаемост, HCИ 2003.

Студии и статии:

1.     Таблици на вътрешногнездови корелации и за използване при проектирането на демографски и социологически извадкови проучвания в НРБ. С, ЦСУ, МИС. (Издания на НИИ по статистика при ЦСУ, МИС. № 7), 1972 (в съавторство с М. Динева).

2.             Социологическо анкетно проучване на услугите от съобщенията в България, С, 1974 (в съавторство с Й, Венедиков и П. Божиков).

3.              Демографска и икономическа характеристика на населението в България, С, 1979 (в съавторство с И. Балев и Н. Терезова).

4.              Фактическа и потенциална миграция в България, С, 1980 (в съавторство с П. Божиков и Й. Калчев).

5.      Профил на предприемача от макропредприятията в страната, с, 2002.

6.     Статистически портрет на децата и младежта в България В.: Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива. С., 2005.

7.      Проблеми при планирането на контролното преброяване на точността на регистрацията при преброяването в края на 1975 година, Статистика, 1975/4.

8.              Репрезентативна разработка на данните от преброяването на населението - 2.12.1976 година, Статистика, 1976 / 4.

9.            Основни резултати от контролното наблюдение за проверка на точността на регистрацията при преброяване на населението и жилищния фонд през 1975 г., Статистика. 1977 / 6.

10.       Влияние на възрастовата структура на населението върху основните демографски процеси, год. НИЦ, №2, 1979.

11.       Деца, нуждаещи се от специални грижи. деца в особено трудни обстоятелства. Национален анализ на положението на българските деца и семейства, 1992.

12.       Аз съм личност, ти си личност, Семейство и променящият се свят -доклади, 1994.

13.       Престъпността сред непълнолетните, Статистика, 1994 / 2.

14.       Извънбрачната раждаемост в България, Статистика. 1996 / 3.

15.       Социални    и    личностни    проблеми    на   семейство    в    България, Статистика, 1998 / 2.

16.       Изучаване на раждаемостта по Програмата на преброяването през 2001 година, Статистика, 2001 / 1.

17.       Раждаемост и репродуктивно поведение (Резултати от изследване по програмата на преброяването през 2001 година), Статистика, 2001 / 5.

18.       Плодовитост на жените според данните от преброяването през 2001 г.,  сп. Население, 1-2, 2004.

19.       Извънбрачната раждаемост в България през ХХ век. С., сп. На селение,  кн. 1-2, 2007.

20.       Предприемачите от малкия и средния бизнес. С., сп. На селение,  кн. 1-2, 2008.

21.     Детската престъпност в България – един сериозен проблем на България във връзка с нейната евроинтеграция . В.: Европейското бъдеще на България и развитието на населението. С., 2005.

22.       Остаряване на населението и демографското развитие на младите поколения. В.: Стареене на населението. Реалности и последици, политики и практики. Научна конференция, С., 31 май 2006 г.

23.       Инициативата да работим заедно. В.:Първи национален форум на изследователите по стареенето на населението в България. С., 2007.

24.       Демографските процеси и младите поколения в България. В.: Младите хора в европейска България. Научна конференция. С., 2007.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

1.      Безбрачието. Опит за социологически анализ. Автор ст.н.с. д-р Лиляна Спасовска (1990 г.)

2.      Сексуална култура на младите хора в България, автори: доц. д-р Татяна Коцева и н.с. Дора Костова

3.     Специфични черти на демографското възпроизводство в страните от Източна Европа след Втората световна война, автори ст.н.с. Марта Сугарева и Камелия Лилова

4.      Промени в брачността и раждаемостта, автор ст.н.с. д-р Ветка Жекова

 

Други:

1.      Децата в условията на социална криза (статистико-социологически ситуационен анализ) авторски колектив с р-л доц. Петър Балабански (1991).