Калина Илиева

   
Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"
Длъжност: Докторант
 
сл.тел.: (+359 2) 979-63-34
е-mail: kally_ilieva@abv.bg
Област на дисертацията:
Нови форми и динамика на партньорските отношения и семейното формиране в младите възрасти – изследване на безбрачните съжителства в България
Висше образование:
Понастоящем: Докторант в Център за изследване на населението – БАН, от 1 януари 2005г.; научен ръководител – доц. д-р Татяна Коцева.
Юли, 2003: Магистърска степен по социология, Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Катедра по социология.
Професионален опит:
Октомври 2005 – февруари 2006: Стипендиант по програмата RTN “Демографска стабилност и европейска интеграция” на Европейската комисия за обучение в Международното изследователско училище по демография към Макс Планк институт за демографски изследвания – Росток, Германия
Март 2004 – Януари 2005: Участие в изследователски проект “Демографската ситуация в най-засегнатите от депопулация райони на северозападна България”, Център за изследване на населението.
Научни интереси:
  • социология на семейството
  • социология на раждаемостта
  • демография на младите възрасти
  • семейно и репродуктивно поведение
  • Работни езици:
    български, английски