ст. н.с. ІI ст. д-р Кремена Борисова

 

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: Научен секретар на ЦИН

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27

е-mail: kbmar@abv.bg

Образование:

2002 – 2004 Докторантура по Статистика и демография в Център за изследване на населението, БАН. Тема на дисертацията: "Икономически активно население на България през периода 1965-2001 г. Тенденции, фактори и перспективи"

1988 – научен сътрудник в Лаборатория за демографски изследвания при ВИИ

1982 – 1986 УНСС, София, висше образование, специалност "Социално-икономическо планиране"

Допълнителна квалификация:

- UN International Demographic Training and Research Programme on Population and Development Planning, Московски държавен университет "М. Ломоносов", Москва, 1988 г.
- Прогнозиране на населението, Национален институт за демографски изследвания (INED), Париж, 1993 г.

Професионални интереси:

Моделиране на демографските процеси; моделиране на развитието на основни групи от населението. Възпроизводство на населението и основните му групи. Прогнозиране на населението. Възпроизводство на икономически активното население и работната сила. Връзки и взаимодействия между демографската и икономическата система на обществото.

Избрани публикации:

1. Остаряване на населението. Отражение върху икономически активното население на България. АИ „М. Дринов”, 2007, 151 с.

2. Еволюция на демографската криза (раздел 1.3.8.). В: Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 134-150.

3. Вътрешна и външна миграция (раздел 1.3.10.). В: Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 166-177.

4. Икономически аспекти на демографската политика (раздел 4.3.13.). В: Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 353-372.

5. Политика по миграцията (раздел 4.3.12.). В: Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 347-353.

6. Labor and employment in Bulgaria (4.3.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 21-23.

7. The Bulgarian pension system (4.4.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 24-25.

8. Unemployment in Bulgaria (4.8.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 32-34.

9. Демографски аспекти на възпроизводството на работната сила. // В: Демографските процеси и работната сила в България : Доклади от Науч. конф., 27-28 май 2008 г., София.- София : ЦИН, 2008, 21 с.

 

Биография и подробен списък с публикации