Ст.н.с. д-р Илона Томова

Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"

Длъжност: старши научен сътрудник

 

сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30

е-mail: ilonai2000@yahoo.com

Образование:

- 1981-1984 г. СУ “Св.Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Философия – редовна    докторантура, к.ф.н.

- 1974-1978 г.- СУ “Св.Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Философия – МА, златен медал

Професионални интереси:

- Етническа демография
- Етносоциология
- Социални неравенства и социално изключване

- Миграции

- Заетост и безработица

- Семейство

Преподавателска дейност:

2008 – 2009 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс „Теории за национализма и етничността”

2007 - 2008 - Fulbright International Summer Institute, “Cultural diversity and            social issues in Post-Communist Bulgaria”

2004 - 2009 – Пловдивски Университет, курс „Етничност и национализъм”

2004- 2007 - МТСП, Агенция за социално подпомагане, курс „Социални и културни

специфики на ромските общности в България

2001- Университет в Ниш, курс „Идентичност и социално-икономически статус на

ромите в България” (лятна школа)

1997 - 2000 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс “Обща социология”

1996-1997 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс “Социално-психологически проблеми на междугруповите взаимодействия”

1996- University of Bologna, “Ethnicity and Social Exclusion. The Case of Bulgaria” (гостуващ лектор)

 

Избрани публикации:

1 .  The Gypsies in the Transition Period. Sofia 1995.

2  Томова, И., Я. Янакиев, 2002. Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ (156 с.).

3.  Petar-Emil Mitev, Ilona Tomova, Liubena Konstantinova. The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria. In: Poverty, Ethnicity and Gender During Market Transition. Еd. Rebecca Emigh and Ivan Szelenyi, PRAEGER, Library of Congress, 2001 (pp. 33-67)

4.      ‘Soziale Exklusion von Roma im Postsozialismus: Das bulgarische Fallbeispiel’. In: Sudosteuropa Mitteilungen, 04/2008; 48. Jahrgang. Munchen.

5.      „Външни миграции при ромите в посткомунистическа България: причини, нагласи, поведение и последици”. В: Социологически проблеми, 2008 г. Специален брой.

6.      „Социологията и интердисциплинарното познание: Изследването на малцинствата – интердисциплинарният диалог”. В: Социологически проблеми, бр.4, 2007.

7.      „Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия период”. В: сб. Светове в социологията. 2006. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 537-560.

8.      ‘Migrations of Roma in Bulgaria’. In: Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies. 2006. IMIR, Sofia, Meiji University, Tokio. (p. 124-138).

9.      ”Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с. 155-177).

10.  “Domestic Violence in the Large Ethno-confessional Communities in Bulgaria”. In: Culture of Peace and the Balkan Youth. Ed.: Petar-Emil Mitev and James Riordan. Sofia: IMIR. 2002. (pp. 181-193).

 

Биография и подробен списък с публикации