ИЛОНА ИВАНОВА ТОМОВА

Лични данни:

20.01.1957, София

Тел: (+359 2) 979 30 30

e-mail: ilonai2000@yahoo.com

Академична кариера

Образование

1981-1984 г. СУ “Св.Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Философия – редовна    докторантура, к.ф.н.

1974-1978 г.- СУ “Св.Климент Охридски”, Философски факултет, специалност Философия – МА, златен медал

 

Професионално развитие

Старши научен сътрудник ­ІІ степен.

Академична квалификация

Научна степен и звание

Старши научен сътрудник ­ІІ ст., доктор.

 

Членства в научни организации и сдружения

Член на Съюза на учените в България

Член на Българската социологическа асоциация

Член на Българската антропологическа асоциация

Експерт в Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Научни специализации в чужбина

- октомври 2006- март 2007 г. Max Plank Institute for Cultural Anthropology, Хале, Германия, следдипломна квалификация

- октомври 2003 г. Kulturwissenschaftliches institut, Германия, следдипломна квалификация

- октомври 2002- май 2003 г.  Institute for Advanced Studies Collegium Budapest, Унгария, следдипломна квалификация

- януари –  април 2001 г. Yale University, USA, Факултет по социология, следдипломна квалификация

- юни – юли 1994 г.     Монреал, Канада, следдипломна квалификация

 

Участие в съвместни научни проекти

 - Европейско изследване на ценностите – 2007-2009

- Здравето на ромите, 2008-2009, международен проект, финансиран от Европейски съюз,  /научен ръководител/;

- Достъп до медицински услуги и здравен статус на уязвимите малцинствени общности в България, 2007-2008, Министерство на здравеопазването и Институт „Отворено общество” /научен ръководител/;

- Отношения между поколенията и половете, 2007-2008, Институт „Макс Планк” и Институт по социология към БАН – член на екипа

- Социално-икономическото положение на уязвими етнически малцинства в България, 2007, НССЕДВ към МС  /научен ръководител/;

- Здравни проблеми на ромските жени в Кюстендилска област, 2007, Областен съвет – Кюстендил /научен ръководител/;

-  Социални неравенства в Централна и Източна Европа: Сравнителен анализ на Полша и България, 2006-2007 – международно сравнително изследване на Max Plank Institute for Cultural Anthropology, Halle;

- Миграционни процеси при ромите в България – община Сливен и община Монтана, 2006, /научен ръководител/;

- Етничност и социално изключване, 2005-2007, Институт по социология, БАН /научен ръководител/;

- Интеграция на ромите в българското общество: Социално-икономически проблеми на ромите в Кюстендилска област, 2006, Областен съвет – Кюстендил /научен ръководител/;

- Демографски процеси в големите малцинствени общности, 2004-2005, НССЕДВ, Министерски съвет /научен ръководител/;

- Европа: емоции, идентичности, политики, 2003, международно изследване под ръководството на проф. Луиза Пасерини;

- Отношение на бенифициентите към правителствената програма „От социални помощи към заетост”, 2002-2003, Министерство на труда и социалните политики;

- Отношението към здравната реформа, 2001-2002, Министерство на здравеопазването;

- Образованието в Кърджалийски регион, 2001  МИЧП, РИ на МОН /научен ръководител/;

- Етническите взаимоотношения в армията,  2000, МО и МЦПМКВ  /научен ръководител/;

- Децентрализацията в сферата на услугите и отражението й върху малцинствените общности, 1999, Световна банка;

- Бедност, етничност и социален пол, международно сравнително изследване, 1999-2001;

- Култура на мира на младото поколение, 1998-1999, МЦПМКВ;

- Бедността в България /Етнически измерения на бедността/, 1998, Световна банка;

- Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани - ІІ част, 1997, МЦПМКВ;

- Бедността при жените, 1997, UNDP;

- Отношението към циганите, международно сравнително изследване,1996-1999;

- Родопите - състояние и тенденции на развитието, 1997-1978 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

- Социално-икономически проблеми на родопското население, 1995-1996 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

- Жилищни проблеми на циганите в Асеновград и Сливен, 1995 /научен ръководител/ МИЧП;

- Циганите в преходния период, 1994 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

- Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани - І част, 1994, Канцелария на Президента, проект по програма PHARE;

- Проблеми на идентичността на българите-мюсюлмани, 1993 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

-  Македонизмът в Пиринска Македония, 1992 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

-  Етнокултурната ситуация в България, 1992, Канцелария на Президента;

-  Етнически стереотипи и предразсъдъци, 1991 /научен ръководител/ НИИМ;

- Етнополитически партии и организации, 1990-1991, Институт по социология;

- Социални проблеми на българските турци, 1990-1991 /научен ръководител/ Канцелария на Президента;

-  Етническият конфликт в България, 1990, НИИМ;

- “Обратната вълна”, 1989, ЦК на БКП;

- Политически ориентации на младежта, 1988, НИИМ;

- Младото българско семейство, 1987, НИИМ;

-  Правна култура на младежта,1985 /научен ръководител/ НИИМ;

- Ценностни ориентации на младежта, 1984, НИИМ и др.

 

Области на научни интереси

 - Етническа демография.

 - Етносоциология.

 - Социални неравенства и социално изключване.

 - Миграции.

 - Заетост и безработица.

 - Семейство.

 

Преподавателска дейност

2008 – 2009 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс „Теории за национализма и етничността”

2007 - 2008 - Fulbright International Summer Institute, “Cultural diversity and            social issues in Post-Communist Bulgaria”

2004 - 2009 – Пловдивски Университет, курс „Етничност и национализъм”

2004- 2007 -   МТСП, Агенция за социално подпомагане, курс „Социални и културни

специфики на ромските общности в България

2001- Университет в Ниш, курс „Идентичност и социално-икономически статус на

ромите в България” (лятна школа)

1997 - 2000 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс “Обща социология”

1996-1997 - СУ “Св. Кл. Охридски”, курс “Социално-психологически проблеми на междугруповите взаимодействия”

1996- University of Bologna, “Ethnicity and Social Exclusion. The Case of Bulgaria” (гостуващ лектор)

1985-1988 - СУ “Св. Кл. Охридски”, спецкурс “Нравствена социализация на личността”

1979-1982 - СУ “Св. Кл. Охридски”, хоноруван асистент по етика

 

Езици

 Английски, френски, руски, македонски.

Подробна библиография

Монографии:

   1.      Томова, И., Я. Янакиев, 2002. Етническите отношения в армията. София: МЦПМКВ (156 с.).

  1. Циганите в преходния период, МЦПМКВ, София, 1995.

  2. The Gypsies in the Transition Period. Sofia 1995.

 

Студии и статии:

1.       ‘Soziale Exklusion von Roma im Postsozialismus: Das bulgarische Fallbeispiel’. In: Sudosteuropa Mitteilungen, 04/2008; 48. Jahrgang. Munchen.

2.      „Външни миграции при ромите в посткомунистическа България: причини, нагласи, поведение и последици”. В: Социологически проблеми, 2008 г. Специален брой.

3.      „Социологията и интердисциплинарното познание: Изследването на малцинствата – интердисциплинарният диалог”. В: Социологически проблеми, бр.4, 2007.

4.      „Етничност и социално изключване. Ромите в посткомунистическия период”. В: сб. Светове в социологията. 2006. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, стр. 537-560.

5.      ‘Migrations of Roma in Bulgaria’. In: Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies. 2006. IMIR, Sofia, Meiji University, Tokio. (p. 124-138).

6.      ‘Are Ethnic Revolts Possible in Bulgaria’. В: Мир и Согласие № 2(27), 2006. Москва. (с. 109-119).

7.      „Конструиране на ромската идентичност в България” в: Социологически проблеми, бр. 3-4, 2005 г.

8.      „Проблеми на образованието на уязвимите малцинствени общности в България”. В: сб. Десегрегация или интеркултурна интеграция”. 2005. Изд. на Великотърновския университет (с.191-212).

9.      „Конструиране на ромската идентичност”. В: ТЕМЕ: Часопис за друштвене науке, бр. 2/2005. Ниш: Универзитет у Нишу (под печат).

10.  ”Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с. 155-177).

11.  „Демографски политики – международен опит”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.271-298)

12.  „Неправителственият сектор в демографската област”. В: сб. Демографско развитие на Република България. 2005. София: Издателство на БАН (с.391-406).

13.  Атанасов, А., Т. Коцева, И. Белева, В. Жекова, М. Иванов, И. Томова, З. Тонева, С. Тодорова, 2005. Национална стратегия за демографското развитие на Република България (2006-2020). София: Издателство на БАН.

14.  “Domestic Violence in the Large Ethno-confessional Communities in Bulgaria”. In: Culture of Peace and the Balkan Youth. Ed.: Petar-Emil Mitev and James Riordan. Sofia: IMIR. 2002. (pp. 181-193).

15.  Petar-Emil Mitev, Ilona Tomova, Liubena Konstantinova. The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria. In: Poverty, Ethnicity and Gender During Market Transition. Еd. Rebecca Emigh and Ivan Szelenyi, PRAEGER, Library of Congress, 2001 (pp. 33-67)

16.  Гласовете на младите: Проучване на мнението на децата и младежите. София: УНИЦЕФ, 2001, стр. 9-45 (А-4).

17.  Отношение към ромите в България. В сб. Аспекти на етнокултурната ситуация – осем години по-късно, съст. В. Русанов, АКСЕС, 2000, (с. 281-318).

18.  Социална промяна и етнорелигиозни отношения. В сб. Съседство на религиозните общности в България, съст. Георги Фотев, Институт по социология, БАН, София, 2000, (стр. 171-269).

19.  Roma. In: Communities and Identities in Bulgaria. Ed. Anna Krasteva. Longo Editore Ravenna. 2000. (pp. 255-275).

20.  The Rhodope Mountains in 90-es: Development Tendencies. In: Bulgaria: Social and Cultural Landscapes. Eds. Christian Giordano, Dobrinka Kostova, Evelyne Lohmann-Minka II. University Press Fribourg Switzerland. 2000. (pp. 129-143).

21.  Ромите. В сб.Общности и идентичности в България, съст. Анна Кръстева, Минерва, София, 1998.

22.  Родопите през 90-те: тенденции на развитието. Илона Томова.  В: Планината Родопи - усилията на прехода. ИИХ. София 1998.

23.  Emigration Processes in Bulgaria. Ilona Tomova. In: Managing Ethnic Diversity. Ed. Magda Opalski. Ottawa, 1998. Forum Eastern Europe.

24.  Daniela Bobeva, Silvia Dilova, Ilona Tomova, Rosen Grozev. Women in Poverty. An Assessment of the Bulgarian Anti-Poverty Policies and Strategies. UNDP. Sofia, 1998.

25.  Даниела Бобева, Силвия Дилова, Илона Томова, Росен Грозев, Жените в бедност. Оценка на политиките и стратегиите за намаляване на бедността в България, МОТ и Програма на ООН за развитие, София, 1998.

26.  Ромите в условията на криза, в: “Другият етнос”, Избор, пролет-лято 1997, София, 1997.

27.  Ethnic Problems of Social Integration. In “Human Development. Bulgaria 1997.” UNDP. Sofia, 1997.

28.  Етнически проблеми на социалната интеграция, Развитието на човека, България 1997, UNDP, София, 1997.

29.  Ethnic Minorities in Bulgaria, In: Ethnic Minority Rights in Central Eastern Europe, ed. Magda Opalski and Piotr Dutkiewicz, Canadian Human Rights Foundation & Forum Eastern Europe, Ottawa 1996.

  1. Valtozasok es gondok a bolgar ciganykozossegben, In: REGIO 1996/3, Budapest.

  2. „Циганите в България”, В: Социологически проблеми 3/1996.

32.  „Особености в религиозността на християни и мюсюлмани в България”, във: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България, МЦПМКВ, София, 1995.

33.  Михаил Иванов, Илона Томова, Етнически групи и междуетнически отношения в България, в: Аспекти на етнокултурната ситуация в България, преработено и допълнено издание, Асоциация АКСЕС, София, 1994.

34.  The Linguistic Rights of Ethnic Minorities in Bulgaria, In: Linguistic and Cultural Етнически стереотипи и предразсъдъци у Българите, в: Аспекти на Влиянието на македонизма в Пиринска Македония, в: Аспекти на Ilona Tomova, Plamen Bogoev, Minorities in Bulgaria, In: Giornale Biennali di Концепцията на Лоурънс Колберг за моралното развитие на личността, в: Rights, Helsinki, 1992.

35.  етнокултурната ситуация в България, т. І, съст. В. Русанов, ЦИД и Фондация ”Фридрих Науман”, София, 1992.

36.  етнокултурната ситуация в България, т. ІІ, съст. В. Русанов, Фондация ”Фридрих Науман”, София, 1992.

37.  Onore di Lelio Basso “Popoli, Minoranze e Stato-Nazione”, Fondazione Internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei popoli, Roma, 1991.

38.  Годишник на Софийския университет “Климент Охридски”, Философски факултет, кн.1 - Философия, т. 77, Година 1984, София, БАН, 1987.

Пиаже, в: Годишник на Софийския университет “Климент Охридски”, Философски факултет, кн.1 - Философия, том 76, Година 1983, София, БАН, 1986.

39.  Проблеми на нравствената социализация в генетическата психология на Жан Пиаже, в: Годишник на Софийския университет “Климент Охридски”, Философски факултет, кн.1 - Философия, том 76, Година 1983, София, БАН, 1986.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

Други:

Експертна дейност в държавни институции и в международни организации:

от 2006 – член на Консултативния съвет по демографски въпроси към Президента на Република България

от 2005 г. – член на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските проблеми, Министерски съвет

от 2005 г. – член на Националната комисия за интеграция на ромите, НССЕДВ, Министерски съвет

2008 – ръководител на работна група за социална оценка на ефективността на Майчините центрове за равноправна интеграция на ромските жени за нуждите на МТСП.

2008 – научен ръководител за България по международен проект „Здравето на ромите”, финансиран от Европейски съюз

2008 – ръководител на работна група за изготвяне на социална оценка на международен проект за интеркултурно образование (гр. Сливен)

2007-2008 – ръководител на работна група за изработване на анализ на тема  „Социално-икономическо положение на уязвими малцинствени общности” за НССЕДИ към МС

2007-2008 – изготвяне на анализ на тема „Здравен статус и достъп на ромите до здравни услуги” за Министерство на здравеопазването и ИОО

2007-2008 – участие в работна група по представяне на резултатите от международното сравнително изследване „Изследване на поколенията и половете” за МТСП

2004- 2005 г. – участие в работна група по изготвяне на проект за Национална стратегия по демографските въпроси към Министерски съвет

2004- 2005 г. – участие в работна група по изготвяне на проект за Стратегия за равноправен достъп на уязвимите малцинства до здравеопазване към Министерство на здравеопазването

2004- 2005    - ръководител на обучителен семинар “Проблеми на социалното подпомагане в уязвими малцинствени общности” към Агенция за социално подпомагане, МТСП

2002   - главен експерт по етническите въпроси към НСЕДВ на МС

1990-1996     - главен експерт по етническите проблеми в Канцеларията на Президента на Република България

1993-1997 - представител на България в Съвета за културно сътрудничество на Съвета на Европа по проекта “Демокрация, човешки права, малцинства: образователни и културни  аспекти”