доц. д-р Геновева Михова

 

Секция: " Стареене, смъртност и жизнен потенциал"

Длъжност: и.д. Директор на ЦИН

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30

e-mail: mihova@cc.bas.bg

 

Образование:

1962-1967 г. – Висше, спец. "История", СУ "Св. Климент Охридски"

 Допълнителна квалификация:

1972-1974 г. – АОН – Москва, Русия - 2г. специализация в отделението по журналистика
1975-1979 г. – Докторантура в АОНСУ

 Професионални интереси:

- Демографски аспекти на заетостта и безработицата

- Безработица при жените

- Рискови групи на пазара на труда

- Демографският преход и неговите особености в България

- Работното време и условията на труд на жените като фактори за тяхното демографско поведение.

 Избрани публикации:

1. Михова, Геновева. ( съавт. Н. Големанов и Д. Чалъкова). Детската смъртност в България.-София : Медицински унив. – София, Център за информация и медицина, Медицински преглед “Детски болести” – Год. ХХVІІІ – 4/1999, 70 с.

2. Михова, Геновева. Безработицата при рисковите групи в България.- София : Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2003.- 92 с.

3. Михова, Геновева и кол. Работно време, условия на труд, демографско поведение.- София : Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2007.- 285 с.

 4. Михова, Геновева. Безработицата при жените и нейният резонанс върху семейството и личността.// П р о б л е м и на труда, 1991, № 9, с. 74-80.

5. Михова, Геновева. Репродуктивни и миграционни нагласи на безработните жени.// Н а с е л е н и е, 1993, № 1, с. 47-58.

6. Михова, Геновева. Семейните отношения при безработица.// Н а с е л е н и е, 1995, № 1-2, с. 124-132.

7. Михова, Геновева. Демографските характеристики на поколенията, като фактор в общественото развитие.// В: С о ц и а л н и т е науки и социалната промяна в България.- С : БАН,1998, с. 93-98.

8. Михова, Геновева. Извънбрачните раждания в България – реалности и тенденции. // С п и с а н и е на БАН, СХІІІ, 2000, № 4, с.12-16.

9. Михова, Геновева. Условията на труд и заетост и закрилата на женския труд и майчинството.// Н а с е л е н и е, 2004, № 1-2, с.93-106.

10. Михова, Геновева, З.Андреева. Съвместяване на професионалната  дейност и родителството като приоритет в политиката по заетостта на младите хора. // В : М л а д и т е хора в европейска България.-София : ЦИН – БАН, 2007, с. 595 – 613.

 

 Биография и подробен списък с публикации