геновева михова георгиева

Лични данни:

10.11.1941, с. Белоградец, обл. Варненска

Тел: (+ 359 2) 870 53 03, 979 30 30

e-mail: cps@cc.bas.bg

Академична кариера

Образование

Висше, специалност История, СУ „Св. Кл. Охридски”, 1962-1967 г.

 

Професионално развитие

02.01.2008 г. – ЦИН при БАН, и.д. Директор

15.06.2002 г. – 02.01.2008 г. – ЦИН при БАН, научен секретар

01.02.1996 г. – 15.04.2002 г. – Институт по демография при БАН , научен секретар

01.10.1990 г. – 01.02.1996 г. – Институт по демография при БАН, доцент

 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Доктор по философия, 1982 г.

Доцент, 1988 г.

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редколегията на сп. „Население” от 1996 г. до сега.

 

Научни специализации в чужбина

АОН – Москва, Русия – 2-годишна специализация в отделението по журналистика, 1972 – 1973 г.

АОН – Москва, Русия – 5-месечна  специализация.

 

Участие в съвместни научни проекти

    • Безработицата при жените (социално-демографски последици и проблеми) – ръководител,1992 г.
    • Възлови проблеми на осигуряване на материалните условия на живот в България 1989 – 1993 г. – член на изследователски колектив с ръководител –И.Миронов, 1993 г.

    • Жените в частния сектор и семейството – член на изследователския колектив с ръководител М. Николова, 1994 г.

    • Демографско поведение на заетите в частния сектор жени – член на изследователски колектив с ръководител М. Николова, 1998 г.

    • Социални фактори за детската смъртност в България - член на изследователски колектив с ръководител Н. Големанов, 1997 г.

    • Безработицата при рисковите групи от населението в България – самостоятелен проект, 1999г.
    • Демографският преход и неговите особености в България - член на изследователски колектив с ръководител П. Найденова, 2001 г.

    • Семейно и миграционно поведение на населението във Варненски регион в условията на прехода към пазарно стопанство – член на изследователски колектив с ръководител  Е. Цекова , 2001 г.

    • Работно време, условия на труд, демографско поведение – ръководител на българския екип на съвместен българо-френски проект между Центъра за изследване на населението при БАН и Лабораторията “Пол и социални отношения” при Института за изследване на съвременните общества – Париж (Франция), 2005 г.

    • Населението в третата възраст – демографски и социални характеристики, житейски проблеми – в съавторство с М. Белчева, 2009 г.

    • Международен проект по Седма Рамкова Програма на ЕС ERA-AGE  - ръководител на българския екип във връзка с участието на ЦИН като партньор по проекта, 2009 - 2012 г.

    • База данни по стареенето на населението в България – ръководител, 2009 г.

 

Области на научни интереси

    - Демографски аспекти на заетостта и безработицата - социално-демографски последици от безработицата при жените, рисковите групи на пазара на труда, демографско поведение на заетите в частния сектор жени, демографският преход и неговите особености в България.

    - Работното време и условията на труд на жените като фактори за тяхното демографско поведение.

    - Стареене на населението.

 

Преподавателска дейност

АОНСУ – филиал Варна, 1985-1988 г.

АОНСУ  - София, съвместител на ¼ бройка , 1988 – 1989 г.

 

Езици

Френски и руски.

Подробна библиография

Монографии:

1.      Михова, Геновева. Социалната активност на първичния трудов колектив.- София : Профиздат,1986.- 98 с.

2.      Михова, Геновева. ( съавт. Н. Големанов и Д. Чалъкова). Детската смъртност в България.-София : Медицински унив. – София, Център за информация и медицина, Медицински преглед “Детски болести” – Год. ХХVІІІ – 4/1999, 70 с.

3.      Михова, Геновева. Безработицата при рисковите групи в България.- София : Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2003.- 92 с.

4.      Михова, Геновева и кол. Работно време, условия на труд, демографско поведение.- София : Акад. изд. “Проф. М. Дринов”, 2007.- 285 с.

 

Студии и статии:

1.      Михова, Геновева. Безработицата при жените и нейният резонанс върху семейството и личността.// П р о б л е м и на труда, 1991, № 9, с. 74-80.

2.      Михова, Геновева. (в съавторство с И. Миронов). Доходи, труд и възпроизводство на населението.// Н а с е л е н и е, 1992, № 4, с. 55-63.

3.      Михова, Геновева. (в съавторство с П. Рукова). Безработицата при жените на регионално и локално равнище.// П р о б л е м и на труда, 1992, № 5, с. 28-38.

4.      Михова, Геновева. Безработната жена и нейното семейство.// К а к живеем, 1992, № 2, с. 25-27.

5.      Михова, Геновева. (в съавторство с Н. Илиева). Жените в структурите на населението в България.// Н а с е л е н и е, 1992, № 5, с. 52-64.

6.      Михова, Геновева. Специфични характеристики на женската безработица според специалистите от бюрата по труда.// П р о б л е м и на труда, 1992, № 7, с. 58-65.

7.      Михова, Геновева. Специалисти от бюрата по труда коментират своята роля при решаване на трудовите проблеми на жената.// П р о б л е м и на труда, 1992, № 7, с. 65-74.

8.      Михова, Геновева. Предпочитания на жените за бъдещо трудоустройство.// П р о б л е м и на труда, 1992, № 9, с. 17-32.

9.      Михова, Геновева. Репродуктивни и миграционни нагласи на безработните жени.// Н а с е л е н и е, 1993, № 1, с. 47-58.

10.  Михова, Геновева. Демографски аспекти на безработицата при жените с висше образование.// П р о б л е м и на труда, 1993, № 12, с. 14-22.

11.  Михова, Геновева. Безработицата в многодетното семейство.// П р о б л е м и на труда, 1994, № 2, с. 19-30.

12.  Михова, Геновева. Частният бизнес като алтернатива на безработицата при жените.// П р о б л е м и на труда, 1994, № 10, с. 49-65.

13.  Михова, Геновева. Семейните отношения при безработица.// Н а с е л е н и е, 1995, № 1-2, с. 124-132.

14.  Михова, Геновева. Някои наблюдения върху нагласите на родопчанката за трудова изява. – В: Южни крайгранични територии – природа, население, стопанство, бизнес. 1993, с. 49-53.

15.  Михова, Геновева. Семейните отношения при безработица. В: Семейство и променящия се свят.- с.195, с.106-110.

16.  Михова, Геновева. Влияние на безработицата върху отношенията между съпрузите и поколенията. В: Жената и семейството в България. София, 1995 (на български, с резюме на руски, английски и френски език).

17.  Михова, Геновева. Състояние и тенденции на заетостта и безработицата на жените в България.// П р о б л е м и на труда, 1995, № 11, с. 3-13.

18.  Михова, Геновева. Проблеми на наетите в частния сектор жени.// П р о б л е м и на труда, 1997, № 11, с. 45-53.

19.  Михова, Геновева. Демографските характеристики на поколенията, като фактор в общественото развитие.// В: С о ц и а л н и т е науки и социалната промяна в България.- С : БАН,1998, с. 93-98.

20.  Михова, Геновева. Миграционно поведение и нагласи на заетите в частния сектор жени.// П р о б л е м и на труда, 1998, № 6, 3-25.

21.  Михова, Геновева. Поколенията в българското село.// В: Б ъ л г а р с к о т о село и предизвикателствата на новия век.- Троян, 1998, с. 99-107.

22.  Михова, Геновева. Демографските характеристики на българското село и тяхното отражение върху светоусещането на детето. В: С е л с к о т о дете – шансове за бъдеще.  АЛЯ, 1999, с.45-52.

23.  Михова, Геновева. Безработицата и рисковите групи от населението на България.// Н а с е л е н и е, 1999, № 1-2, с.79-94.

24.  Михова, Геновева. Безработните в риск – мнения и самооценки за трудовите, социалните и семейните им проблеми.// Н а с е л е н и е :  юбилеен брой, 2000.- с.81-102.

25.  Михова, Геновева. Поколенчески аспекти на демографския преход в България.// С п и с а н и е на БАН, СХІІІ, 2000, № 5, с. 8-12.

26.  Михова, Геновева. Извънбрачните раждания в България – реалности и тенденции. // С п и с а н и е на БАН, СХІІІ, 2000, № 4, с.12-16.

27.  Михова, Геновева. Условия на труд на заетите в частния сектор и техните социални придобивки.- В: Т р у д, заетост и безработица. Жените на пазара на труда.- София : Унив. изд. “Стопанство”, 2000, с.88-97.

28.  Михова, Геновева. ( съавт. М. Николова). Селските жени в България – тревоги за България и селските жени. // В: С е л с к а т а жена и предизвикателствата на новия век. София : АЛЯ, 2000, с. 24-32.

29.  Михова, Геновева. Миграционните движения на населението във Варненска област след 1965 г.// Н а с е л е н и е, 2000, № 2, с. 43-61.

30.  Михова, Геновева. Рисковите групи на пазара на труда. // В: С т а т у с и в заетостта, трудови договори, сигурност.- София :  Унив. изд. “Стопанство”, 2003, с. 310-320.

31.  Mihova, G. Les groupes en difficulté sur le marché du travail en Bulgarie. // In: S t a t u t s d’emploi, contrats de travail et sécurité Maison des sciences de l’homme, 2003, p.269-276.

32.  Михова, Геновева. Условията на труд и заетост и закрилата на женския труд и майчинството.// Н а с е л е н и е, 2004, № 1-2, с.93-106.

33.  Mihova, G. Les changements dans les conditions de travail et du comportement demogrphique en Bulgarie. In: T e m p s de travail et conditions de travail. Reseau thematique "Emploi, chomage et protection sociale". Maison des sciences de l’homme - University Publishing Stopanstvo, Paris - Sofia, 2004.

34.  Михова, Геновева. Условията на труд в България в прехода към пазарно стопанство - реалности, тенденции и потребности от промяна. // Н а с е л е н и е, 2005, № 1-2, с.144-136.

35.  Михова, Геновева. Промените в условията на труд и на демографското поведение в България. //  В : В р е м е т о за труд и условията на труд (Международна конференция , София, 16-17 септември, 2004 г., съст. и обща ред. К. Владимирова).- София : Унив. изд. “Стопанство”, 2005, с.179-196.

36.  Михова Геновева, М. Николова. Промените в труда и демографското поведение. // В : Д е м о г р а ф с к о развитие на Р България.- София : БАН, 2005, с.149-154.

37.  Михова, Геновева, М. Николова. Работното време в България и Европейския съюз. // В: Е в р о п е й с к о т о бъдеще на България и развитието на населението.- София : БАН –ЦИН, 2005, с.90-97.

38.  Михова, Геновева. Условията на труд в нагласите за работа и мигриране. // В : П с и х о л о г и ч н и аспекти на условията на труд.- София, 2005, с.55-61.

39.  Михова Геновева. (в съавт. с Т. Коцева, М. Сугарева, В. Жекова). Експертна оценка на демографските процеси в България и насоки за търсене на ефективно регулиране на неблагоприятните последици. // Н а с е л е н и е, 2005, № 1-2, с.55-73.

40.  Михова, Геновева. Отглеждането на децата до 6-годишна възраст от заетите в България - предпочитания и практики. // Н а с е л е н и е, 2006, № 1-2, с.103 - 124

41.  Михова, Геновева. Демографската криза и промените в труда в България. // В : А  с к л е п и й : Международен годишник по история и обща теория на медицината, том 18, 2005, с.70-77.

42.  Михова, Геновева ( съавт. Б. Давидов). Европейското изследователско поле по стареенето на населението и предизвикателствата пред българските изследователи. // В : С т а р е е н е т о на населението – реалности и последици, политики и практики.-София : ЦИН – БАН, 2006, с. 23 – 40

43.  Михова, Геновева. Българската изследователска практика по стареенето на населението. // В : П ъ р в и национален форум на изследователите по стареенето на населението.-София : ЦИН – БАН, 2007, с. 21 – 33

44.  Михова, Геновева, З.Андреева. Съвместяване на професионалната  дейност и родителствотокато приоритет в политиката по заетостта на младите хора. // В : М л а д и т е хора в европейска България.-София : ЦИН – БАН, 2007, с. 595 – 613

45. Михова, Г., П. Найденова. Възрастните хора като трудов ресурс в развитието. //     В : Демографските процеси и работната сила в България : Доклади от Науч. конф., 27-28 май 2008 г., София.- София : ЦИН, 2008, 18 с.  ( под печат)

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

1.      Михова, Геновева. Международна конференция “Смъртност и система на здравеопазване в развитите страни (Варна, 29.09. - 02.10.1990 г.).// С о ц и о л о г и ч е с к и проблеми, 1991, № 1, с. 143-147.

2.      Михова, Геновева. Научна конференция “Жената в прехода към пазарна икономика”.// С о ц и о л о г и ч е с к и проблеми, 1991, № 6, с. 136-138.

 

Други:

1.      Михова, Геновева. ( съавт. М. Николова). Кой и защо гласува за жените. // В : Т р у д, заетост и безработица. Жените на пазара на труда.- София : Унив. изд. “Стопанство”, 2000, с.185-190.

2.      Михова, Геновева. 10 години Институт по демография – БАН.// С п и с а н и е на БАН, СХІІІ, 2000, 4, с.3-7.