н.с. I ст. д-р Елица Димитрова

Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"

Длъжност: Научен сътрудник I степен

 

сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30

e-mail: elitsa_kdimitrova@yahoo.com

Образование:

1997 - 2002 г. Магистърска степен по Социология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
2003 – 2006 г. Докторантура по Социология в Център за изследване на населението, БАН. Тема на дисертацията: "Вторият демографски преход в България: предпоставки, трансформации, последици"

Професионални интереси:

- Теории за демографския преход
- Раждаемост и репродуктивно поведение

- Пол, здраве и неравенства

Избрани публикации:

            1. Димитрова, Е. 2004. "Социологически екскурс към теорията за Втория демографски преход". Социологически проблеми, No.1-2.

2. Димитрова, Е. 2003. "Социография на Втория демографски преход в България". Население, No.1-2.

3. Димитрова, Е. 2005. "Преходите в раждаемостта в перспективата на теорията за Втория демографски преход". В: Европейското бъдеще на България и развитието на населението. София, ИК “Faber”.

4. Dimitrova, E. 2007. Changing Norms and Values Regarding Marriage and Family in Post-socialist Bulgaria. In: Social Behavior and Family Strategies in the Balkans (XVIth - XXth centuries). Conference Proceedings. Bucharest: NCE.

5. Dimitrova, E. 2008. “The Recent Marital Transition in Bulgaria between Historical Diversity and pan-European Integration”. History of the Family, vol. 13.

6. Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. 2008. Поведение и здраве при деца в училищна възраст. ЕТ Фотоника. София.

7. Dimitrova, E. 2009. “Family and reproduction in post-socialist Bulgaria. Towards a new demographic transition”. In: Sabine Fischer, Heiko Pleines (eds): The EU and Central & Eastern Europe.  Successes and Failures of Europeanisation in Politics and Society, Changing Europe Book Series Vol. 6, Stuttgart. (под печат)

 

Биография и подробен списък с публикации