Кремена Борисова-маринова

Лични данни:

19.05.1963, София

Тел:. (+359 2) 979-30-27

e-mail: kbmar@abv.bg

Академична кариера

Образование

2006 – Ст.н.с. І- ст., ЦИН-БАН

2002-2004 Докторантура по Статистика и демография в Център за изследване на населението, БАН. Тема на дисертацията: "Икономически активно население на България през периода 1965-2001 г. Тенденции, фактори и перспективи"

1997 – Н.с. по демография І ст. в Институт по демография при БАН

1992 – Н.с. по демография ІІ ст. в Институт по демография при БАН

1988 – Н.с. по демография III ст. в Лаборатория за демографски изследвания при ВИИ

1982 – 1986 висше образование, специалност "Социално-икономическо планиране", УНСС, София

 

Професионално развитие

2008-досега- Научен секретар на ЦИН-БАН

2006-2008 - Ст.н.с. в ЦИН-БАН

2002-2006  - Н.с. І ст. в ЦИН-БАН

1991-2001 - Н.с. по демография в Институт по демография, БАН

1991-1987 - Н.с. ІІІ ст. по демография в Лаборатория за демографски изследвания, ВИИ, София

Академична квалификация

Научна степен и звание

2007 – Ст.н.с. в ЦИН-БАН

2004 – Доктор по Статистика и демография в ЦИН-БАН

1988 – Н.с. по демография ІІІ ст. в Лаборатория за демографски изследвания, ВИИ, София

 

Членства в научни организации и сдружения

Член на AIDELF (Асоциация на френскоговорещите демографи), Париж, Франция

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети

Член на редколегията на сп. „Население” – от 2006 г.

 

Научни специализации в чужбина

- Прогнозиране на населението, Национален институт за демографски изследвания (INED), Париж, 1993 г.

- UN International Demographic Training and Research Programme on Population and Development Planning, Московски държавен университет "М. Ломоносов", Москва, 1988 г.

 

Участие в съвместни научни проекти

„Създаване на контекстуална база данни за България” с ръководител доц. Т. Коцева в рамките на международния проект „Пол и поколения”, срок на изпълнение 01.06.2004-30.06.2005.

„Догонващо икономическо развитие на България – стратегия и реалности” с ръководител член-кор. Иван Ангелов от Икономическия институт на БАН, срок на изпълнение 01.04.2004-31.12.2005

 

Области на научни интереси

      - Моделиране на демографските процеси; моделиране на развитието на основни групи от населението.

     - Възпроизводство на населението и основните му групи.

     - Прогнозиране на населението.

      - Възпроизводство на икономически активното население и работната сила.

     - Връзки и взаимодействия между демографската и икономическата система на обществото.

 

Преподавателска дейност

- Учебната година 2006/2007 – „Прогнозиране и планиране”, катедра „Мениджмънт и маркетинг”,УНСС, 120 часа семинарни занятия.

 

Езици

Френски, английски и руски език - свободно

Подробна библиография

Монографии:

1. Остаряване на населението. Отражение върху икономически активното население на България. АИ „М. Дринов”, 2007, 151 с.

 

Студии и статии:

1. Демографски аспекти на възпроизводството на работната сила. // В: Демографските процеси и работната сила в България : Доклади от Науч. конф., 27-28 май 2008 г., София.- София : ЦИН, 2008, 21 с.

2. Еволюция на демографската криза (раздел 1.3.8.). В: Член-кор. Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 134-150.

3. Вътрешна и външна миграция (раздел 1.3.10.). В: Член-кор. Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 166-177.

4. Икономически аспекти на демографската политика (раздел 4.3.13.). В: Член-кор. Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 353-372.

5. Политика по миграцията (раздел 4.3.12.). В: Член-кор. Ангелов, И. и кол. Догонващо икономическо развитие – стратегия и реалности. ИИ на БАН и Фондация „Фридрих Еберт”, 2006, с. 347-353.

6. Остаряване на населението на България и Европа и някои макроикономически последици от него. В: Стареенето на населението – реалности и последици, политики и практики. ЦИН при БАН и Национален осигурителен институт, София, 2006, с. 263-282.

7. Labor and employment in Bulgaria (4.3.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 21-23.

8. The Bulgarian pension system (4.4.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 24-25.

9. Unemployment in Bulgaria (4.8.1.). In: Spielauer, M. and al. MPIDR Working Paper WP 2005-06 March 2005. The Contextual Database of the Generations and Gender Program in Bulgaria: Conceptual Framework and Overview of the Bulgarian Context concerning the Central Database Topics. MPI, Writing Paper 2005. http://www.demogr.mpg.de/Papers/Working/wp-2005-006.pdf, p. 32-34.

10. Някои проблеми на работната сила в България през първото десетилетие на ХХІ век (в контекста на европейската стратегия за заетост). ЦИН при БАН, „Европейското бъдеще на България и развитието на населението, София, 2005, с. 47-62.

11. Методологически проблеми и особености при изследване на демографското остаряване на работната сила. Население, 2005, 1-2, с. 22-34.

12. Проблеми на измерването на равнищата на икономическа активност въз основа на данните от преброяванията в България. Статистика, 2004, 3, с. 47-58.

13. Потенциално активното население на България до 2005 г. Списание на БАН, 2000, 4, с. 40-44.

14. Демографски фактори за изменение на икономически активното население в България. Население, 2001, 1-2, с. 28-36.

15. Потенциално активно население на България. Прогнозиране на предлагането на труд. (студия) Във: Труд, заетост и безработица. Жените на пазара на труда. Под ред. на проф. К. Владимирова. София, “Стопанство”, 2000, с. 44-78.

16. Демографски и други прогнози при интегрираната статистика за жените. (раздел 5). В: Интегрирана статистика за жените в България. Методологически въпроси. НСИ и ИД, София, 1998, с. 48-49.

17. Криви на икономическата активност на населението в България. Население, юбилеен брой –10 години Институт по демография, с. 102-120.

18. Доходи и разходи на населението. (раздел 6). В: Жените и мъжете в България. НСИ и ИД, София, 1998, с. 45-47.

19. Структурен анализ на домакинствата в България чрез използване на отношението “домакинства/население. Сугарева, М. и К. Борисова, Население, 1996, 1, с. 20-34.

20. Sougareva М., N. Golemanov et К. Borissova. Restructuralisation sociale et mortalité en Bulgarie. Dans: AIDELF. Morbidité et mortalité: problèmes de mesure, facteurs d’évolution, essai de prospective. Colloque international de Sinaia, 2-6/09/1996. Presses universitaires de France, Paris, 1998, р. 389-395.

21. Семейството и новите подходи за демографско прогнозиране. В: Жената и семейството в България. НСИ и ИД, София, 1995, с. 36-42.

22. Населението на Европа и България до 2025 г. Чупарова, С. и К. Борисова, Население, 1992, 2, с. 100-113.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

Други:

Планови проекти, приети от НС на Института по демография и УНСС

1. “Вторият демографски преход” и икономическата активност на жените в България (глава 5). Във: “Вторият демографски преход” и демографските промени в България. Филипов, Д. и кол. ИД при БАН, 1997, с. V-1 до V-40.

2. Модели, основани на мултистатусния подход. (глава 4) Във: Възможности за демографско моделиране на семействата и домакинствата в България. Сугарева, М. и К. Борисова, ИД при БАН, 1996, с. 74-109.

3. Подходи и модели за прогнозиране на вътрешните и външни миграции. (раздел 3). В: Подходи и модели за прогнозиране на населението на големи, средни и малки териториални единици в България. Филипов, Д. , Х. Малешков и К. Борисова. ИД при БАН, 1993, с. 75-133.

4. Характеристика на механичното движение на населението по области през периода 1965-1990 г. (гл. 2). Външна миграция – изследване на влиянието й върху демографското развитие в регионален мащаб (гл. 4) В: Регионални особености на демографското развитие на България –ретроспективен анализ за периода 1965-1990 г. Чупарова, С. и К. Борисова. ИД при БАН, 1993, с. 46-128 и с. 151-172.

5. Отрасли и области с рисково положение. В: Стареене на населението. Социални и икономически последици. Наумов, Н. и кол. ВИИ, София, 1989, с. 81-116.

6. Общ брой на населението в общините на всяка област. В: Демографска прогноза до 2010 г. Наумов, Н. и кол. ВИИ, София, 1988., 67 с.