Елица Куздова Димитрова

Лични данни:

13.10.1979 г., гр. Плевен

Тел.: 00359 2 979 63

E-mail: elitsa_kdimitrova@yahoo.com

Академична кариера

Образование

2003-2006 г. - Докторантура по Социология в Център за изследване на населението, БАН. Тема на дисертацията: "Вторият демографски преход в България: предпоставки, трансформации, последици"

1997-2002 г. - Магистърска степен по Социология, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

 

Професионално развитие

01.2008 - до сега - Научен сътрудник I ст. в Център за изследване на населението при БАН

1.10. 2006 г.-01.2007 г. – Научен сътрудник II ст. в ЦИН-БАН

1.04. 2006-30.09. 2006 г. – Младши експерт в ЦИН-БАН

Академична квалификация

Научна степен и звание

н.с I ст. д-р

Членства в научни организации и сдружения

Член на Българската социологическа асоциация

Член на Съюза на учените в България

Член на Европейската асоциация за изследване на населението (EAPS)

Член на международната мрежа за изследване поведението и здравето на децата в училищна възраст (HBSC)

Членства в редколегии и издателски научни съвети

 Научни специализации в чужбина

Октомври 2004 г.-Февруари 2005 г. – Международното училище по демография към Института Макс Планк за демографски изследвания (International Max Planck School for Demography), Росток, Германия

1-31.07. 2007 г. - Специализация в Групата по история на населението и социалните структури към Университета в Кеймбридж, Великобритания

Октомври 2008 г./Февруари 2009 г. - Специализация в Международното училище по демография към Института Макс Планк за демографски изследвания (International Max Planck School for Demography), Росток, Германия

Участие в съвместни научни проекти

12/2005 г. досега – участие в международно изследване “Поведение и здраве при децата в училищна възраст”, Центът за изследване на населението, БАН, Институт по психология, БАН, Фондация “Психология и здраве”, Университет в Клуш-Напока, Румъния

01/2007 – досега – участие в международен проект по 7-ма рамкова програма на Европейската Комисия “Формиране на решения за репродуктивно поведение на населението в макро и микро-перспектива”. Координатор на проекта: Виенски институт по демография, Австрия. Ръководство от българска страна: Координационен център за социални изследвания и социална евроинтеграция към БАН.

Области на научни интереси

Теории за демографския преход

Раждаемост и репродуктивно поведение

Преподавателска дейност

Уч. 2006/ 2007 г. – Хоноруван асистент по статистика, Катедра Социология, Философски Факултет, СУ “СВ. Климент Охридски”

Уч. 2008 г. – Хоноруван асистент по статистика, Маг. програма “Трудови пазари

развитие на човешките ресурси”, Катедра Социология, Философски Факултет, СУ “СВ. Климент Охридски”

Езици

Английски – много добре

Руски - добре

Подробна библиография

Монографии:

1. Василева, Л., Александрова-Караманова, А., Александрова, Б., Богданова, Е., Димитрова, Е., Коцева, Т., Тодорова, И. 2008. Поведение и здраве при деца в училищна възраст. ЕТ Фотоника. София. стр. 120.

2. Коцева, Т., Димитрова, Е. 2008. Социални и демографски аспекти на бездетството и безплодието в България. Планова тема. ЦИН при БАН.

 

Студии и статии:

1. Димитрова, Е. 2004. "Социологически екскурс към теорията за Втория демографски преход". Социологически проблеми, No.1-2, стр. 401-423.

2. Димитрова, Е. 2005. "Социография на Втория демографски преход в България". Население, No.1-2, стр. 7-21.

3. Димитрова, Е. 2005. "Преходите в раждаемостта в перспективата на теорията за Втория демографски преход". В: Европейското бъдеще на България и развитието на населението. София, ИК “Faber”.

4. Димитрова, Е. 2006. "Био-политическо конструиране на пола през периода на социализма в България". Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 121-139.

5. Димитрова, Е. 2007. "Социологията и демографията между мултидисциплинарния полилог и интердисциплинарното разпознаване", /в съавторство с Т. Коцева/. Социологически проблеми. Доклади от конференция “Социология и интердисциплинарно знание", кн.1-2, стр. 189-208.

6. Димитрова, Е. 2007. Изменeние норм и ценностей супружества и семьи в постсоциалистической Болгарии: новый брачный переход. Восточноевропейские исследования. 2007. кн. 5, стр. 55-65.

7. Димитрова, Е. 2008. “Рискови поведения сред децата в училищна възраст в България”. (в съавторство с Т. Коцева), Население, кн.1-2.

8. Димитрова, Е. 2008. "Семейството и брака в представите на младите хора в България – ценностни промени и поведенчески проявления". В: Младите хора в европейска България. София, ИК “Faber”.

9. Dimitrova, E. 2008. Changing Norms and Values Regarding Marriage and Family in Post-socialist Bulgaria. In: Social Behavior and Family Strategies in the Balkans (XVIth - XXth centuries). Conference Proceedings. Bucharest: NCE.

10. Dimitrova, E. 2008. “The Recent Marital Transition in Bulgaria between Historical Diversity and pan-European Integration”. History of the Family, vol. 13, pp. 195-209.

11. Dimitrova, E. 2009. “Family and reproduction in post-socialist Bulgaria. Towards a new demographic transition”. In: Sabine Fischer, Heiko Pleines (eds): The EU and Central & Eastern Europe.  Successes and Failures of Europeanisation in Politics and Society, Changing Europe Book Series Vol. 6, Stuttgart, под печат.

12. Димитрова, Е. 2009. “Репродуктивни намерения в близка и далечна перспектива”. (в съавторство с Т. Коцева), Население, под печат.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

Димитрова, Е. 2005. Международна среща “Антропологична демография на Европа –

Население, кн. 1­2, стр.219­220