Н. с. д-р Даниела Ангелова

Секция: "Икономическа и историческа демография"

Длъжност: научен сътрудник І ст.

 

сл.тел.: (+359 2) 979-30-27

е-mail: dani_savova@yahoo.com

 Образование:

1998-2002 г. – Бакалавър по История СУ "Св. Климент Охридски"

2002-2003 г. – Магистър по История, "Византия, Балканите и Средновековна Европа", СУ "Св. Климент Охридски"

2004-2007 г. – Докторантура по История, тема „Демографско развитие на Българското Черноморско крайбрежие през ХІХ в. (до 1878 г.)” – научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. д.ист.н Щелиян Щерионов

Професионални интереси:

- Историческа демография
- Българско Възраждане
- Балканска история
- Османска империя

Избрани публикации:

1.      The Balkan Unity – is it Possible? (The Historical Background of the Balkan Unity). Balkan Youth: Reflecting the Past and Facing the Future (A three step seminar), Sofia, 2003, p.40-44.

2.      Демографски процеси и поселищна структура в поземлените владения на манастира Трескавец през ХІV – ХV век. Население, 2004.

3.      Ктиторите на манастира Трескавец през ХІV век. Четвърти международен симпозиум "Пауталия, Велбъжд, Кюстендил", 2003.

4.      Данни за населението по Българското Черноморие в чуждите пътеписи през ХІХ век. – В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” (История), том 1, кн. 1, 2006, 405-411.

5.      Историко-демографските изследвания на Българското Черноморие през 19 в. (1800 – 1878 г.) в българската историография. – Население, 1-2, 2006, 161-166.

6.      В съавторство с ст. н. с. д-р Щ. Щерионов и н. с. И. Гавазки “Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото й в историко-демографските изследвания на българските земи през Възраждането (анализ във връзка с определяне числеността на населението, обитаващо Българското Черноморие през ХІХ в. (до 1878 г.). – Население, 3-4, 2006, 19-30.

7.      Етническа състояние на селищата от Варненска каза според непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ – ХІІІ Кюстендилски четения “Етноси и съжителство в Европейската история” научна конференция с международно участие организирана от РИМ Кюстендил и Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (под печат)

8.      Миграционните процеси във Варненска каза от 60те години на ХІХ в. в непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ – История на пътя. Черно море между изтока и запада. ХІІ Понтийски четения. Варна, 2007, 266-271.

9.      Възрастово-полова структура на населението, обитаващо българското черноморско крайбрежие през ХІХ в. (до 1878 г.) – Население, 1-2, 2008, 144-159.

Биография и подробен списък с публикации