н.с. II ст. Дора Костова

 
Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"
Длъжност: Научен сътрудник IІ степен
 
сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30
е-mail: dgeorgieva@abv.bg, kostova.cps@cc.bas.bg
Образование:
09.1991-11.1995 Више образование-магистърска степен по специалността "Статистика и иконометрия", Университет за национално и световно стопанство-София
04.1996-10.1999 Докторантура по специалността "Статистика и демография", Институт по демография при БАН (дисертацията на тема "Развитие на плодовитостта и брачното съжителство в България" е в процес на завършване)
Преподавателска дейност:
09.1999-08.2000 Асистент по "Статистика и иконометрия", Университет за национално и световно стопанство-София
Професионални интереси:
- Раждаемост и брачност
- Кризата в брачното семейство
- Семейства без брак (свободни съжителства)
- Семейно планиране
Публикации:
1. Contraceptive use among young adults in Bulgaria: violation of the tradition. In: Proceedings of the IUSSP Seminar on Reproductive Health Issues in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Bucharest, 2004 (co-author T. Kotzeva)
2. Начини на живеене, брачно-семейни и сексуални нагласи на младите хора през 90-те години в България. Население, 2004, кн.1-2 (в съавторство с Т. Коцева)
3. Сексуална активност и стандарти сред българските студенти. Постер на Европейската конференция за населението. 2003, Варшава, 26-30 август (в съавторство с Т. Коцева)
4. Фактори и тенденции в сексуалния дебют на младите хора в България. Население, 2003, кн.1-2, с. 68-85 (в съавторство с Т. Коцева)
5. Второ междуародно лятно училище по статистика и иконометрия. Съобщение в сп. Население, 2002, кн.1-2
6. Семейни форми и репродуктивни нагласи в България. Население, 2000, кн.1, с.77-82