н.с. ІІ ст. Доньо Донев

 
Секция: "Икономическа и историческа демография"
Длъжност: Научен сътрудник II степен
 
сл.тел.: (+359 2) 979-30-27, 979-30-30
е-mail: nadenabg@yahoo.com
Образование:
1980-1986 Хумболдт университет, Берлин, специалност "Социология" - магистър
Професионални интереси:
- Качествени характеристики на населението;
- Външната миграция;
- Демографски преход
Публикации:
1. Donev, D. Binnenmigration und Bevolkerungsprozesse in Bulgarien, in Migration und sozoalokonomische Transformation in Sudosteuropa, Munchen, 1997.
2. Donev, D. Aussenmigration in Bulgarien, in Migration und sozoalokonomische Transformation in Sudosteuropa, Munchen, 1997.
3. Донев, Д. Библиографические системы, Интегрированная статистика о женщинах в Болгарии, вопросы методологии, С., 1998.
4. Донев, Д. Професионалното, националното и интернационалното - предпоставка за глобалното, Глобализацията на човешкото общество и пътят на България. Пловдив, 1999.
5. Донев, Д. Тенденции в развитието на качествените характеристики на населението в България в периода на икономически преход. Население, 2002, кн.1-2, с.80-87.
6. Донев, Д. Безработицата при рисковите групи. Население, 2003, кн.1-2, с.179-181.
7. Донев, Д. Интернет-икономиката и предизвикателствата към образованието. В: Новите технологии в образованието и професионалното обучение, С., 2003, с.356-361.
8. Донев, Д. Някои проблеми на пазара на труда в България и тяхното отражение върху демографската ситуация. Население, 2005, кн.1-2.