Даниела Стефанова Ангелова

 

Лични данни:

07.07.1980,  София

Tел: (+359 2) 979-30-30

e-mail: dani_savova@yahoo.com

 

Академична кариера

Образование

1998-2002 г. – Бакалавър по История СУ "Св. Климент Охридски"

2002-2003 г. – Магистър по История, "Византия, Балканите и Средновековна Европа", СУ "Св. Климент Охридски"

2004-2007 г. – Докторантура по История, тема „Демографско развитие на Българското Черноморско крайбрежие през ХІХ в. (до 1878 г.)” – научен ръководител ст.н.с. ІІ ст. дин Щелиян Щерионов

 

Професионално развитие

2007 г. – младши експерт в Център за изследване на населението при БАН

2008 г. – научен сътрудник в Център за изследване на населението при БАН (продължава)

 

Академична квалификация

 

Научна степен и звание

Научен сътрудник І степен, доктор

 

Области на научни интереси

    - История на българските земи през Възраждането.

    - Историческа демография.

    - Балканска история.

    - Османска империя.

 

Езици

Английски, руски, османотурски

Подробна библиография

Студии и статии:

1.      The Balkan Unity – is it Possible? (The Historical Background of the Balkan Unity). Balkan Youth: Reflecting the Past and Facing the Future (A three step seminar), Sofia, 2003, p.40-44.

2.      Демографски процеси и поселищна структура в поземлените владения на манастира Трескавец през ХІV – ХV век. Население, 2004.

3.      Ктиторите на манастира Трескавец през ХІV век. Четвърти международен симпозиум "Пауталия, Велбъжд, Кюстендил", 2003.

4.      Данни за населението по Българското Черноморие в чуждите пътеписи през ХІХ век. – В: Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски” (История), том 1, кн. 1, 2006, 405-411.

5.      Историко-демографските изследвания на Българското Черноморие през 19 в. (1800 – 1878 г.) в българската историография. – Население, 1-2, 2006, 161-166.

6.      В съавторство с ст. н. с. д-р Щ. Щерионов и н. с. И. Гавазки “Някои аспекти на ретроспективната прогностика и мястото й в историко-демографските изследвания на българските земи през Възраждането (анализ във връзка с определяне числеността на населението, обитаващо Българското Черноморие през ХІХ в. (до 1878 г.). – Население, 3-4, 2006, 19-30.

7.      Етническа състояние на селищата от Варненска каза според непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ – ХІІІ Кюстендилски четения “Етноси и съжителство в Европейската история” научна конференция с международно участие организирана от РИМ Кюстендил и Исторически факултет на СУ “Св. Климент Охридски” (под печат)

8.      Миграционните процеси във Варненска каза от 60те години на ХІХ в. в непубликувани документи от Ориенталския отдел на НБКМ – История на пътя. Черно море между изтока и запада. ХІІ Понтийски четения. Варна, 2007, 266-271.

9.      Възрастово-полова структура на населението, обитаващо българското черноморско крайбрежие през ХІХ в. (до 1878 г.) – Население, 1-2, 2008, 144-159.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мария петрова Николова

Лични данни:

12.10.1940 с. Д.Сахране, Старазагорски обл.

Тел: (+359 2) 979-30-27; 884 75 80

e-mail: mnik@abv.bg

Академична кариера

Образование

1958-1963 – специалност философия и история в Софийски университет “Климент Охридски”

1969-1972 – аспирантура в Академия за обществени науки - Москва

1972-1990 – гл. асистент и доцент в Академия за обществени науки - София

 

Професионално развитие

1990- до настоящия момент – доцент в Института по демография (от 2002 Център за изследване на населението) при Българска академия на науките; 2002-2006 – завеждащ секция “Икономическа и историческа демография”

1966-1969- асистент в Машинно-електротехническия институт (Технически университет)

1972-1978 – гл. асистент в Академия за обществени науки и социално управление, София

1979-1990 – доцент в Академия за обществени науки и социално управление, София

Същевременно:

1979-1982 – научен секретар на секция “Философия”

1981-1985- декан в Института за чуждестранни студенти и курсисти в Академията за обществени науки и социално управление 

Академична квалификация

Научна степен и звание

Доктор по философия, доцент

 

Членства в научни организации и сдружения:

Съюз на учените в България

 

Членства в редколегии и издателски научни съвети:

Член на редколегията на сп.”Население”- издание на Центъра за изследване на населението при БАН

 

Научни специализации в чужбина:

1968-1969 – 6-месечна специализация в университет “Т.Шевченко”-Киев

по-кратки (10-30 дневни) специализации:

Москва – 1973, 1974, 1982, 1984, 1986, 1997

Лондон  - 1974

Прага – 1984, 1987

Берлин –1980, 1987

Варшава – 1978, 1989

Париж – 1997, 2002, 2004, 2005

 

Участие в съвместни научни проекти:

- Мария Николова и колектив. Жената в частния бизнес и семейството, 1994 – Ръководител на проекта; от него авторски: гл.1, гл.2, гл.3, гл.5, част от гл.6, Предговор, Заключение и Библиография;

- Мария Николова и колектив. Демографско поведение на заетите в частния сектор жени, 1998 – Ръководител на проекта; от него авторски: гл.1, гл.2, част от гл.3 и гл.4, Предговор, Заключение и Библиография;

- Участие в международен (българо-френски) научен проект с ръководител доц. Геновева Михова:“Работно време, условия на труд, демографско поведение”, 2007, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”

 

Области на научни интереси:

    - История на философията и съвременни философски теории;

    - Жените и частното предприемачество;

    - Демографско поведение на заетите в частния сектор жени;

    - Демографско поведение на жените от мигриралите в града семейства;

    - Работно време и време за домашен труд; 

    - Статус на жените на пазара на труда и социално-демографски последици

 

Преподавателска дейност:

1966 – 1969 – асистент по философия в Машинно-електротехническия (сегашен Технически) институт;

1972 – гл.асистент и от 1978 – 1990 – доцент по история на философията в Академията за обществени науки

 

Езици:

Руски – свободно; френски – добре; английски – добре.

Подробна библиография

Монографии:

1.      Мария Николова. Основные черты философии французского структурализма. Москва. 1975, 242 с.;

2.      Мария Николова (в съавторство с П. Ганчев и С. Каратанчев). Съвременни философски течения. София. АОНСУ, 1980;

3.      Мария Николова (в съавторство с П. Ганчев и С. Каратанчев). Съвременни философски и социологически течения. София. АОНСУ, 1986;

4.      Мария Николова (в съавторство с М. Янков). Основни течения на съвременната философия. София. Народна просвета. 1989, 274 с.;

5.      Мария Николова. Жените от мигриралите в града семейства. София. 2003, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 146 с.;

6.      Мария Николова (в съавторство с Г. Михова, Д. Кергоат и Д. Донев). Работно време, условия на труд, демографско поведение. София. 2007, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 280 с.;

 

Студии и статии:

Философско-социологически:

1.      Мария Николова. Понятие элементарности в свете идеи неисчерпаемости материи.- Вопросы общественных наук, выпуск 7, 1970. Изд. Киевского университета, 82-93;

2.      Мария Николова. Социалните структури и човекът във философията на структуралистите. – Философска мисъл, 1972, кн.1, 28-37;

3.      Мария Николова. Проблемът за “смъртта” на човека във философията на структурализма. – Философска мисъл, 1972, кн.6, 65-75;

4.      Мария Николова. Структуралисткая интерпретация человека и его места в обществе. – Философские науки, 1974, кн.2, 108-119;

5.      Мария Николова. Монографично изследване върху структурализма. – Политическа просвета, 1978, кн.6, 124-12;

6.      Мария Николова. Проблемът за взаимоотношението между  идеология и наука във възгледите на Луи Алтюсер. – Философска мисъл, 1977, кн.8, 63-88;

7.      Мария Николова. Философьский структурализм. – Философьска думка, Киев, 1979, кн.3, 80-90;

8.      Мария Николова. Структурализъм и хуманизъм. – Философия и хуманизъм. София. Наука и изкуство. 1973, 313-341;

9.      Мария Николова. Абсолютна свобода или абстрактен детерминизъм на структурите. – Научни трудове, серия Философия, АОНСУ, 1977, бр.94, 92-131;

10.  Мария Николова. Начин на живот. – Настояще и бъдеще на младежта. София. Народна младеж. 1981, 47-67;

11.  Мария Николова. Качествена определеност на жизнените дейности. – Жизнени дейности на младежта. Народна младеж. София. 1981, 39-62;

12.  Мария Николова. Култура на разговора и спора. – Култура на поведението. София. Народна младеж. 1983, 96-117;

13.  Мария Николова. Философията днес. (брошура) София. Партиздат. 1984, 47 с.;

14.  Мария Николова. Методологията на френския структурализъм. – Методологически проблеми. София. Изд. на БАН, 344-362;

15.  Мария Николова. Структуралистката философия. -  Научни трудове. Серия Философия, 76, АОНСУ, София, 1975, 149-189;

16.  Мария Николова. Начин на живот. – Научни трудове. Серия Философия, 114, АОНСУ, София, 1980, 37-66;

17.  Мария Николова. За опита на Алтюсер да изгради философията като теория на научното познание. – Научни трудове. Серия Философия, 12, АОНСУ, София, 19987, 72-108;

18.  Мария Николова. Философските категории и фундаменталните определения на човешкото битие. – Философска мисъл. 1986, кн.9, 103-108;

19.  Мария Николова (в съавторство с Д.Гърдев). Политическа култура, нравствено съзнание и поведение. АОНСУ, София, 1988;

20.  Мария Николова. Концепцията на Л.Алтюсер за отношението между наука и идеология. – Научни трудове. Серия Философия, 11, АОНСУ, София, 1987, 66-104;

21.  Мария Николова. Обективната основа на реализацията на младото поколение. – Научни трудове. Серия Философия, 1985, 6, АОНСУ, София, 72-98;

22.  Мария Николова. Понимание творчества в структурализме. -  Отрицание и полагание. Киев. Наукова думка, 1990.

 

Демографско-социологически:

1.      Мария Николова. Жените в частния бизнес: експертна оценка. – Население.1992, кн. 6, 70-81;

2.      Мария Николова. Демографски аспекти на женското предприемачество. – Проблеми на труда. 1993, бр. 9, 46-61;

3.      Мария Николова. Жените в различните форми и равнища на частния бизнес. Сравнителен анализ за 1991-1993 г. – Проблеми на труда. 1994, бр. 2, 30-42;

4.      Мария Николова. Мотивацията на жените за насочване към частния бизнес. – Проблеми на труда. 1994, бр. 7, 25-42;

5.      Мария Николова. Женското предприемачество през призмата на демографския анализ. – Население. 1994, кн. 1-2, 74-86;

6.      Мария Николова. Отражението на частния бизнес върху положението и ролята на жената в семейството.- Население. 1994, кн. 5-6, 76-88;

7.      Мария Николова. Жената предприемач и средната класа. -  Социологически проблеми. 1994, кн. 4, 36.54;

8.      Мария Николова. Зависимост между частния бизнес и семейните роли на жената. – Проблеми на труда. 1995, бр. 1, 36-58;

9.      Мария Николова. Равни ли са възможностите на жените и мъжете в частното предприемачество. – Проблеми на труда. 1995, бр. 2;

10.  Мария Николова. Позицията на жената-предприемач в семейството. – Семейството и променящият се свят. София, 1995, 263-267;

11.  Мария Николова. Възможности и специфични трудности на деловите жени. – Проблеми на труда. 1995, бр. 4, 27-42;

12.  Мария Николова. Социално-демографски характеристики на деловите жени. – Население, 1995, кн. 1-2, 102-113;

13.  Мария Николова. Личностни качества на жените предприемачи. – Проблеми на труда, 1995, бр. 8,  24-41;

14.  Мария Николова. Социално-икономически фактори на женското предприемачество. – Проблеми на труда, 1995, бр. 10. 16-36;

15.  Мария Николова. Социокултурни фактори на женското предприемачество. – Проблеми на труда, 1996, бр. 2, 3-19;

16.  Мария Николова. Демографското поведение на заетите в частния сектор жени. – Проблеми на труда, 1996, бр. 9, 3-20;

17.  Мария Николова. Рискът в женския бизнес и неговите здравословни последици. – Социална медицина, 1996, кн. 3, 11-15;

18.  Мария Николова. Заетост на жените в частния сектор. Социално-демографски проблеми. – Проблеми на труда. 1997, бр. 6 28-40;

19.  Мария Николова. Социалната промяна и демографското поведение на заетите в частния сектор жени. – Социалните науки и социалната промяна в България. София. “Проф. Марин Дринов”, 1998,  98-103;

20.  Мария Николова. Доходите на жените, заети в частния сектор – израз на техния социално-икономически статус. – Проблеми на труда. 1998, бр. 3, 9-24;

21.  Мария Николова. Някои тенденции в потреблението на жените, заети в частния сектор. – Проблеми на труда. 1998, бр. 5, 3-21;

22.  Мария Николова. Изходни условия и позиции на жените от частния сектор. – Проблеми на труда. 1998, бр.7, 42-55;

23.  Мария Николова. Заетост на жените в частния сектор и тяхното демографско поведение. – Труд, заетост и безработица. Жените на пазара на труда. УНСС, Университетско издателство “Стопанство”. София, 2000, 88-97;

24.  Мария Николова, Геновева Михова. Кой и защо гласува за жените? – Труд, заетост и безработица. Жените на пазара на труда. УНСС, Университетско издателство “Стопанство”. София, 2000, 185-190;

25.  Мария Николова. Жените в частния бизнес: социално-демографски характеристики, мотиви, очаквания и реалности. – Население. 1990-2000. 131-142;

26.  Мария Николова, Геновева Михова. Селските жени в България. – Селската жена на прага на новия век. София. 2000, 24-32;

27.  Мария Николова. Социално-демографски измерения на урбанизацията. – Население. 2001, кн. 1-2;

28.  Мария Николова. Жените от мигриралите в града семейства: адаптиране и репродуктивно поведение. – Население. 2002, кн. 1-2, 138-154;

29.  Мария Николова. Домашният труд – сфера на разделение и неравнопоставеност. – Население. 2003, кн.1-2, 150-164;

30.  Мария Николова. Домашният труд: резултати от емпирично социологическо изследване.- Население. 2005, кн. 1-2, 136-148;

31.  Мария Николова, Геновева Михова.  Работното време в България и Европейския съюз. – Европейското бъдеще на България и развитието на населението. София, 2005, 80-98;

32.  Maria Nikolova. Les femmes dans le secteur prive et leur sentiment de securite.- Statuts d’emploi, contrats de travail et securite. Edition de la Maison des sciences de l’homme, Edition universitaires Stopanstvo, 2003 p. 277-289.

 

Научни информации, отзиви, рецензии:

1.      Мария Николова. Изследване на детерминизма. (Рецензия) – Философска мисъл. 1968, кн. 5;

2.      Мария Николова. Монографично изследване върху структурализма. (Рецензия) – Политическа просвета. 1977, кн. 8, 110-119;

3.      Мария Николова. Демографската политика на България при прехода към пазарна икономика. (Информация за научна конференция) – Население. 1992, кн. 5, 109-111

Други:

Научно-популярни:

1.      Мария Николова. Демографски ефект от женския бизнес. – в. Икономически живот, бр. 11, 15 март 1995;

2.      Мария Николова. Жените пробиват в частния бизнес. – в. Кеш, бр.41, 12 октомври 1994;

3.      Мария Николова. Деловите жени в пазарната приватизация. – в. Икономически живот, бр. 19, 10 май 1995;

4.      Мария Николова. Партньорството в бизнеса. – в. Икономически живот, бр. 23, 20 септември 1995;

5.      Мария Николова. Искат ли българските делови жени сътрудничество с чуждия капитал? – в. Икономически живот, бр.28, 1995;

6.      Мария Николова. Деловите жени в новите условия. – в. Пари, 20 януари 1995;

7.      Мария Николова. Предприемчивите българки имат резерви към чуждия капитал. – в. Пари, бр. 5, 10 февруари 1995;

8.      Мария Николова. Духа ли попътен вятър за женския бизнес? – в. У дома, бр. 9, 6-12 март 1995;

9.      Мария Николова. Семейният статус на деловите жени. – в. Пари, бр. 35, 11 февруари 1995;

10.  Мария Николова. Готови ли са българските делови жени да участват в приватизацията? - в. Пари, 1 март 1995;

11.  Мария Николова. Предприемачество и управление. – в. Пари, бр. 56, 10 март 1995;

12.  Мария Николова. Деловите жени нямат интерес към производството. – в. Пари, 24 март 1995;

13.  Мария Николова. Българката със свой почерк в бизнеса. – в. Пари, 14 април 1995;

14.  Мария Николова. Деловите жени търсят сътрудничество. – в. Пари, 12 май 1995;

15.  Мария Николова. Какво кара деловите жени да започнат собствен бизнес? – в. Пари, 20 май 1995;

16.  Мария Николова. Все повече жени управляват фирми. – в. Пари, 6 октомври 1995;

17.  Мария Николова. Асансьорът за “нагоре” е пълен най-вече с мъже. – в. Новинар, бр. 237, 31 август 1995;

18.  Мария Николова. 25-годишните дами не се стремят към частен бизнес. – в. Новинар, бр.257, 20 септември 1995;

19.  Мария Николова. Жената в бизнеса и нейното семейство.- -в. Ьзбуки, бр. 5, 1996;

20.  Мария Николова. Имат ли шанс жените в частния бизнес? – в. Пари, бр.48, 21 декември 1995;

21.  Мария Николова. Деловите жени се придържат към умерения риск. – в. Пари, 20 януари 1995;

22.  Мария Николова. Новата перспектива на жените. За какво говорят резултатите от изследването на женското предприемачество. – в. У дома, 12 март 1995;

23.  Мария Николова. Защо жените започват самостоятелна дейност? – в. Пари, 10 февруари 1996;

24.  Мария Николова. Собственият опит на деловите жени. – в. Пари, 16 март 1996;

25.  Мария Николова. Деловите жени не са готови за приватизацията. – в. Пари, 29 април 1996;

26.  Мария Николова. Българката спасява семейството с частен бизнес. – в. Пари, 4 май 1996;

27.  Мария Николова. Ще се превърне ли жената в масов акционер? – в. Пари, 26 май 1996;

28.  Мария Николова. Рискът и стресът в женския бизнес. – в. Пари, 8 юни 1996.

 

Учебни помагала:

1.      Мария Николова (в съавторство със З. Найденова). Българско-френски справочник по философия. София, АОНСУ, 1986, 155 с.;

2.      Мария Николова. Съвременни философски и социологически течения. София, АОНСУ, 1984, 55 с. (преведено на английски, френски, испански, португалски, турски и арабски езици).