Научни конференции

 

ЦИН е организатор на четири научни конференции, докладите от които са публикувани в едноименните сборници:

ЦИН провежда вътрешноинститутски семинар „Население и общество”, чието основно предназначение е да бъде средище за презентации и дискусии върху основните изследователски проблеми на разработваните в центъра проекти.

От 2006 г. като постоянно действаща форма за обмен на научни идеи и информация функционира докторантски семинар, на който докторантите представят теоретичните основи на своите изследвания, прилаганите методи за реализиране на набелязаните цели и задачи и достигнатите резултати.