Книги

За периода 2002-2008 г. изследователите от ЦИН имат 276 публикации, от които 41 в чужбина. Излезли от печат са 228 публикации, от които 29 в чужбина. Общо 138 са научните публикации в списания и поредици (21 в чужбина), 113 са научните публикации в пълен текст в сборници от конгреси и конференции, както и в тематични сборници (18 в чужбина), 20 монографии (2 в чужбина) и 1 учебник.

Издадени научни книги в чужбина:

1. Kotzeva, T., D. Kostova. Bulgaria. In: “Sexual and affective behaviour of students. An international research. Eds: Billari, F. C., J. Dala Zuanna, M. Caltabiano. CLEUP Editrice - Padova, 2007, p. 67 - 87 (глава от публикацията).

2. Shterionov, S. (в съавторство със Σ.Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ.Βαχάρογλου, Δ.Πολίτης, Β.Φόυκας, Β.Καραστέργιος, Δ.Στεριόνοφ). Ελληνικά βιβλία και μεταφράσεις «θύραθεν παιδείας» στη Βιβλιοθήκη της Μονής Ρίλας. Πνευματικές σχέσεις Ελλήνων και Βουλγάρων κατά το 18ο και 19ο αι. (Гръцки учебници и преводи, свързани с образованието в библиотеката на Рилския манастир. Духовни връзки между гърци и българи през ХVІІІ и ХІХ в.). Θεσσαλονίκη. 2006. 469 σ.

 

Сборници:

 

1. Първи национален форум по стареенето на населението. София, 11 април 2007 г.- София : Център за изслeдване на населението при БАН, 2007.- 131 с.

2. Демографско развитие на Република България.- София М НССЕДВ, БАН, НСИ, Фонд на ООН за население, 2005.- 424 с.

3. Национална стратегия за демографското развитие на България (2006 – 2020 г.).- София : БАН, 2005.- 58 с.

 

Издадени монографии в България:

 

1. Сугарева, М., Н. Цеков, Д. Донев, Д. Бошикьов. Демографската ситуация в районите на депопулация (на примера на Северозападна България).- София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2008.- 142 с.
2. Василева, Л., А. Александрова-Караманова, Б. Александрова, Е. Богданова, Е. Димитрова, Т. Коцева, И. Тодорова. Поведение и здраве при деца в училищна възраст : Резултати от представително изследване.- София : РА Очи, 2008.- 120 с.
3. Щерионов, Щ. Гърците по българските земи през ХVІІІ – ХІХ век (до 1878 г.) (историко-демографска характеристика).- Велико Търново : Фабер, 2008.- 624 с.

4. Борисова-Маринова, К. Остаряване на населението. Отражение върху икономически активното население на България. АИ „Проф. М. Дринов”, С., 2007, 149 с.
5. Коцева, Т., Д. Костова. Младите хора и интимността в условията на социални промени. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007.- 164 с.

6. Михова Г., Д. Кергоат, М. Николова, Д. Донев. Работно време, условия на труд, демографско поведение. София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2007.- 285 с.

7. Белчева, М. Социално-демографски изследвания и анализи.- В.Търново : Фабер, 2004.- 442 с.
8. Големанов, Н. Смъртност в третата възраст /България, 1971 – 2000 /.- София : Акад.изд. Проф.Марин Дринов, 2004 .- 218 с.
9. Давидов, Б. Болнична икономика.- София : Унив.изд. Св. Климент Охридски, 2004.- 230 с.
10. Сугарева, М. Въведение в демографията.- София : Авалон, 2004.- 120 с.
11. Чалъкова, Д. Ранните раждания в България през втората половина на ХХ век.- София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2004.- 188 с.
12. Белчева, М. Състояние, тенденции и проблеми на раждаемостта в Република България . – София : Нац.статист.институт, 2003.– 98 с.
13. Михова, Г. Безработицата при рисковите групи в България.– София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003. – 92 с.

14. Николова, М. Жените от мигриралите в града семейства. – София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2003. – 146 с.

15. Белчева, М. Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001. Т. 6. Извадкови изследвания. Кн. 2. Раждаемост и репродуктивно поведение.- София : Нац. статист. институт, 2002.- 108 с.
16. Жекова, В. Социални норми и традиции в репродуктивното поведение на българите през втората половина на ХХ век.– София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2002.– 120 с.
17. Големанов, Н. Пол и смъртност /България, 1900 – 2025/.– София : Акад. изд. Проф. М.Дринов, 2001.- 154 с.
18. Спасовска, Л. Променящият се брак в България.- София : Акад. изд. Проф. Марин Дринов, 2000.- 298 с.