н.с. I ст. д-р Александър Цветков

   
Секция: "Раждаемост, репродуктивно поведение и семейство"
Длъжност: Научен сътрудник I степен
 
сл.тел.: (+359 2) 979-63-34, 979-30-30
e-mail: alexander.tzvetkov@gmail.com
Образование:
2002 - 2005 Университет за национално и световно стопанство - София, доктор по статистика. Тема на дисертацията: " Теоретико-методотологически проблеми на регионалните статистически сравнения (приложение на невронни мрежи)"
1994 - 1998 Университет за национално и световно стопанство - София, магистър - Икономист с висше образование. Тема на дипломната работа: "Приложение на модели с дихотомна зависима променлива при изследване търсенето на акции от предприятията, предложени за раздържавяване чрез масова приватизация"
Членство в професионални организации:
1. Организационен секретар на Сдружението на статистиците в България
2. Член на Международния статистически институт
3. Член на Асоциацията на балканските статистици
Доклади на конференции и семинари:
1. Картографиране на бедността в България. SPSS отвъд графичния интерфейс. Доклад, изнесен на Първата конференция на потребителите на SPSS в България, 17.05.2006.
2. Анализ на развитието на районите за планиране в България през периода 2001 – 2003 г. чрез невронни мрежи. Доклад, изнесен на Международна конференция на тема "125 години българска статистика - минало, настояще и бъдещо развитие", УНСС, 2005.
3. Използване на картографирането при регионализация на социалните политики. Семинар по картографиране на бедността, Банкя, 2005.
4. Проверка за наличие на пространствена закономерност в групирането на териториални единици чрез невронни мрежи. Доклад, изнесен на конференция на тема „Съвременни проблеми на статистическата теория и практика”. Равда, 10?12.09.2004.
5. Възможности за категоризация на АТЕ и ТЕ чрез използване на невронни мрежи и кластерен анализ. Доклад, изнесен на научно-практическа конференция на тема „Категоризация на АТЕ и ТЕ”, НЦТР, 2002.
6. Възможности за използване на невронни мрежи за категоризацията на АТЕ в България. Семинар, НЦТР, 2002.
7. Приложение на кластерен анализ за категоризацията на АТЕ в България. Семинар, НЦТР, 2002.Вход, трансформации и изходи в SPSS. Семинар на ИнфоГард пред потребители, София, 2001.
Публикации:
1. Цветков, Ал. Бедността в България по данни от МНД 2003. Типологизация на общините според  измерителите на бедността чрез кластерен анализ. МТСП, НСИ, 2006.
2. Цветков, Ал. Многомерен анализ на регионалното развитие чрез невронни мрежи. Статистика, 2005, бр. 2.
3. Цветков, Ал., Ал. Коцев. Регионални сравнения и пространствен анализ на териториални единици чрез невронни мрежи и ГИС. Статистика, 2004, бр. 5.
4. Цветков Ал., М. Коцева. Моделиране на инвестиционни решения чрез логистични регресии (по данни от масовата приватизация). Икономическа мисъл, 2002, бр. 1.Цветков Ал., М. Коцева. Ролята на тренда при прогнозиране с ARIMA модели. Статистика, 2001, бр.1.