За нас

 

      Центърът за изследване на населението (ЦИН) е създаден през 2002 г. като самостоятелно научно звено за демографски изследвания в рамките на БАН. ЦИН е приемник на трансформирания Институт по демография към БАН (1990 – 2002 г.).

    ЦИН е единственото в страната звено за теоретични и приложни научни демографски изследвания. Обект на изучаване е населението на България като се прилага и разработва методологията на демографските изследвания с оглед разкриване на закономерностите и факторите на развитието, както и насоките на стратегията и политиката за населението в условията на европейската интеграция и тенденциите на глобалното развитие.

    Приоритети в научно-изследователската дейност на ЦИН са: 

 

    ЦИН предоставя консултации и експертни оценки за състоянието и развитието на демографските процеси на органите на управление в страната и на неправителствени организации.

    ЦИН популяризира своите изследвания в научни списания и масмедиите.